REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TARGIEM.PL
Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://www.targiem.pl (dalej jako: „Serwis”). Korzystanie z serwisu oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu i zobowiązanie do stosowania się do jego postanowień.
Regulamin określa zasady korzystania przez Gości i Użytkowników z Serwisu.
Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu: 505 – 202 - 294 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzysta Gość lub Użytkownik), pod adresem e-mailowy: support@targiem.pl lub w formie pisemnej pod adresem: Michał Brzeziński, ul. Macieja Rataja 110D lok. 2, 92-637 Łódź.


§ 1) DEFINICJE


Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
ADMINISTRATOR - właściciel Serwisu tj. Michał Brzeziński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „domainarchitecture.art - MICHAŁ BRZEZIŃSKI”, ul. Macieja Rataja 110D lok. 2, 92-637 Łódź, NIP: 8291529961, REGON: 473299863, adres poczty elektronicznej: support@targiem.pl. Administrator prowadzi Serwis oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie usług elektronicznych
ASORTYMENT – usługa dostępna dla Użytkowników Aktywnych posiadających Konto w wersji Premium pozwalająca na zintegrowanie Serwisu z innymi systemami informatycznymi, w tym innymi serwisami sprzedażowymi
CENA – pole Formularza Negocjacyjnego opisujące wartość netto Produktu lub wartość Reklamy opłacanej przez Użytkownika Aktywnego
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku, w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
EMAIL – adres aktywnej poczty elektronicznej wykorzystywany w procesie Tworzenia Konta
EXCEL – format arkusza kalkulacyjnego służącego do organizacji danych
FORMULARZ NEGOCJACYJNY – interaktywny formularz wykorzystywany przez Użytkownika Aktywnego do przedstawiania Ofert zakupu lub sprzedaży Produktów zamieszczonych na Rynku
FORMULARZ RABATU – interaktywny formularz wykorzystywany przez Użytkownika Aktywnego Premium, dostępny dla danego Użytkownika po kliknięciu przycisku „rabat” w zakładce Moje Kontakty, umożliwiający udzielenie innemu Użytkownikowi zniżki procentowej na wszystkie Produkty zamieszczone przez Użytkownika Aktywnego na Rynku
FORMULARZ REJESTRACYJNY – interaktywny formularz wykorzystywany przy tworzeniu przez Gościa Konta w Serwisie
FORMULARZ REKLAMACYJNY – interaktywny formularz dostępny w zakładce Moje Zgłoszenia za pośrednictwem którego Użytkownik ma możliwość zgłoszenia Administratorowi problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w zakładce Zamówienia, za pomocą którego Użytkownik Aktywny zgłasza zapotrzebowanie na konkretne Produkty zamieszczane na Rynku przez innych Użytkowników
GOŚĆ – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta w Serwisie lub do niego niezalogowana
KLUCZ API – klucz interfejsu programistycznego aplikacji; fragment kodu oprogramowania mający postać ciągu znaków
KOD EAN - (ang. European Article Number – Europejski Kod Towarowy) – rodzina kodów kreskowych (symbolika) służąca do oznaczenia towarów wprowadzona w 1977 roku przez stowarzyszenie European Article Numbering. EAN to kod ciągły, numeryczny, modularny, samosprawdzalny z dodatkową obowiązkową cyfrą kontrolną. Kod ma stałą długość. Stosuje się cztery wersje kodu: EAN-13 (GTIN-13) – składa się z 12 cyfr danych i jednej cyfry kontrolnej; EAN-8 (GTIN-8) – składa się z 7 cyfr danych i jednej cyfry kontrolnej; EAN-128 (GTIN-128) – ma zmienną liczbę znaków alfanumerycznych i jedną cyfrę kontrolną; EAN-14 (GTIN-14) – składa się z 13 cyfr danych i jednej cyfry kontrolnej
KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.)
KOD SMS – jednorazowy kod logowania otrzymywany przez Użytkownika na podany przez niego Numer GSM, służący do zalogowania się w Serwisie, składający się z 6 cyfr
KONSUMENT - osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu (w tym również zakup Produktów) nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
KONTAKTY – usługa dostępna dla Użytkowników Aktywnych posiadających Konto w wersji Premium, umożliwiająca dodanie innego Użytkownika do listy podmiotów, którym możliwe jest udzielanie Rabatów i inicjowanie wymiany Wiadomości
KONTO – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący dane o jego aktywności w Serwisie, w tym dane podawane przez Użytkownika; Konto pozwala na korzystanie z funkcjonalności Serwisu, dla których zastrzeżono wymóg posiadania Konta
KUPUJĄCY – Użytkownik Aktywny prowadzący Negocjacje z zamiarem zawarcia umowy sprzedaży Produktu zamieszczonego na Rynku przez innego Użytkownika Aktywnego
LINK DO LOGOWANIA – jednorazowy link służący Użytkownikowi do logowania się w Serwisie, wysyłany na wskazany przez Użytkownika adres e-mail powiązany z kontem Użytkownika, odsyłający do strony, na której Użytkownik wpisuje Kod SMS
LOGOWANIE – proces uzyskiwania przez Użytkownika bieżącego dostępu do Serwisu, związany z podaniem adresu Email oraz Numeru GSM, odbiorem jednorazowego Linku do Logowania oraz wpisaniem Kodu SMS przesłanego na Numer GSM
MARŻA – usługa dostępna w zakładce Moje Konto, wyrażona wartością procentową, będącą liczbą naturalną, wskazywaną przez Użytkownika
MIESIĄC – 30 dni kalendarzowych
NEGOCJACJE – proces komunikowania się dwóch Użytkowników Aktywnych Serwisu, z których jeden zamieścił Ogłoszenie na Rynku, polegający na przedstawianiu przez Użytkowników Ofert zakupu lub sprzedaży Produktów, prowadzący do zawarcia Umowy
NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej, 10-cyfrowy kod służący do identyfikacji podatników w Polsce
NUMER GSM – numer telefonii komórkowej, wykorzystywany w procesie Tworzenia Konta i logowania
NUMER KONTA BANKOWEGO - numeru bankowego konta rozliczeniowego dla aktywnego podatnika VAT, wskazanego przez podatnika przy zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do urzędu skarbowego, znajdującego się w bazie Krajowej Administracji Skarbowej
OFERTA – propozycja złożona przez Użytkownika Aktywnego drugiemu Użytkownikowi Aktywnemu za pośrednictwem Formularza Negocjacyjnego, w oparciu o Ogłoszenie dotyczące Produktu zamieszczonego na Rynku przez Sprzedającego, która może zostać zmodyfikowana lub zaakceptowana bez modyfikacji i przekształcona w Umowę
OGŁOSZENIE – zamieszczony na Rynku rezultat dodania Produktu przez Użytkownika Aktywnego, na podstawie którego Kupujący może rozpocząć Negocjacje
OSTATECZNY KUPUJĄCY – podmiot kupujący w ramach innych serwisów sprzedażowych Produkt dodany do Asortymentu danego Użytkownika Aktywnego
OPŁATA AKTYWACYJNA – opłata dokonywana przez Użytkownika Aktywnego w celu uzyskania dostępu do Konta w wersji Premium
PLIKI COOKIE - mały fragment tekstu, który Serwis internetowy wysyła do przeglądarki Gościa lub Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę
PRAWO AUTORSKIE - ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
PRODUKT – zamieszczona w Serwisie na Rynku rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Negocjacji oraz późniejszej Umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym i Kupującym
PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu (w tym również zakup Produktów) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
PRZELEW WERYFIKACYJNY – przelew bankowy na kwotę brutto wyrażoną w złotych, wysyłany przez Użytkownika Nieaktywnego na numer konta bankowego podany przez Administratora, zawierający w opisie numeru bankowego konta rozliczeniowego dla aktywnego podatnika VAT, wskazanego przez podatnika przy zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do urzędu skarbowego, znajdującego się w bazie Krajowej Administracji Skarbowej (Numer Konta Bankowego) oraz adres Email podany podczas Tworzenia Konta, w celu przekształcenia Konta Użytkownika Nieaktywnego w Konto Użytkownika Aktywnego
REKLAMA – usługa dostępna dla każdego z Użytkowników Aktywnych, pozwalająca na przekazywanie innym Użytkownikom informacji rynkowych; zamieszczana na stronie głównej Serwisu, to jest www.targiem.pl
REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu
REKOMENDACJE – usługa podstawowa dostępna dla każdego Użytkownika Aktywnego umożliwiająca mu uzyskanie premii na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w związku z poleceniem Serwisu nowemu Użytkownikowi
ROK – 365 dni kalendarzowych
RYNEK – zakładka Serwisu, na której Użytkownicy Aktywni i Nieaktywni mogą zapoznać się z Produktami wystawionymi przez innych Użytkowników
SERWIS – serwis internetowy „Targiem.pl” znajdujący się pod adresem internetowym www.targiem.pl, na który składają się Usługi Podstawowe oraz Usługi Premium
SPRZEDAJĄCY - Użytkownik Aktywny prowadzący Negocjacje z zamiarem zawarcia umowy sprzedaży Produktu zamieszczonego przez siebie na Rynku
TWORZENIE KONTA – czynności podejmowane przez Gościa mające na celu założenia Konta w Serwisie, obejmujące podanie numeru NIP, numeru GSM oraz adresu Email
TYDZIEŃ – siedem dni kalendarzowych
UMOWA – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Sprzedającym i Kupującym za pośrednictwem Serwisu, na podstawie indywidualnych uzgodnień między Sprzedającym i Kupującym poczynionych w czasie prowadzenia Negocjacji
USŁUGA PODSTAWOWA – usługi dostępne w Serwisie, obejmujące dostęp do Konta, możliwość ustalenia i zmiany wysokości Marży, edycję Konta poprzez wybór Numeru Konta Bankowego właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej, przeglądanie Rynku, Negocjacje, Umowy, Wiadomości, Rekomendacje, Reklamacje oraz bezpłatny dostęp do Usług Premium przez okres 1 miesiąca, licząc od dnia utworzenia Konta w Serwisie jako Użytkownik Nieaktywny
USŁUGA PREMIUM – pełna wersja Serwisu; dodatkowa usługa czasowa, dostępna dla Użytkownika Aktywnego po uiszczeniu opłaty zgodnie z przedstawionym cennikiem, obejmująca zamieszczanie Produktów na Rynku, Zamówienia, Reklamy, Kontakty oraz dostęp do danych podanych przez innych Użytkowników, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, to jest nazwy, adresu Numeru NIP lub Numeru KRS
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)
UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu po utworzeniu Konta i zalogowaniu się na nie, a tym samym prowadząca działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub innej formie prowadzenia działalności przewidzianej w polskim prawie bądź uprawniona do reprezentacji i działania w imieniu przedsiębiorcy, którego Konto dotyczy, funkcjonująca w Serwisie jako:
a) Użytkownik Nieaktywny – Użytkownik posiadający Konto w Serwisie, niezweryfikowany przez Administratora
b) Użytkownik Aktywny – Użytkownik posiadający Konto w Serwisie, zweryfikowany przez Administratora po przesłaniu Przelewu Weryfikacyjnego, posiadający dostęp do Usług Podstawowych, z możliwością skorzystania z Usług Premium po uiszczeniu dodatkowych płatności
WIADOMOŚCI – usługa dostępna dla Użytkownika Aktywnego, umożliwiająca Użytkownikowi Aktywnemu komunikowanie się z innym Użytkownikiem Aktywnym, w formie wymiany wiadomości zawierających do 150 znaków (opcja „Dialog”) lub w formie wiadomości zawierających dowolną liczbę znaków (opcja „Napisz”); zainicjowanie wymiany wiadomości dostępne jest tylko dla Użytkowników Aktywnych posiadających Konto Premium
WYSZUKIWARKA – usługa dostępna dla każdego Użytkownika, umożliwiająca mu zapoznanie się z Produktami zamieszczonymi na Rynku poprzez wyszukanie konkretnego Ogłoszenia, wyszukiwanie Ogłoszeń z określonej kategorii oraz sortowanie Ogłoszeń według ceny jednostkowej, ilości, czasu dodania Ogłoszenia, czasu modyfikacji Ogłoszenia
ZALICZKA – pole Formularza Negocjacyjnego; wartość większa lub równa 10, wskazywana przez Użytkownika Aktywnego prowadzącego Negocjacje, która przeznaczona jest na poczet przyszłych zobowiązań wynikających z Umowy
ZAMÓWIENIA – usługa dostępna dla Użytkowników Aktywnych w wersji Premium …
ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE – zgłoszenie dokonywane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza Reklamacyjnego lub przesyłane Administratorowi bezpośrednio na adres poczty elektronicznej, zawierające opis nieprawidłowości działania Serwisu oraz oczekiwania Użytkownika z tym związane


§ 2) SERWIS - OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIASerwis jest internetową platformą stanowiącą narzędzie do Negocjacji biznesowych dla Użytkowników, umożliwiającą wystawianie Produktów na Rynku oraz zapoznawanie się z Ogłoszeniami zamieszczonych przez innych Użytkowników, reklamowanie swojej działalności w obrębie Serwisu, zapoznawanie się z Reklamami innych Użytkowników, jak również złożenie zamówienia na konkretne Produkty z wykorzystaniem kodu EAN przypisanego do zamawianego Produktu. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Administrator wskazuje, że ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje podawane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności opisy oraz ceny Produktów zamieszczonych na Rynku przed rozpoczęciem Negocjacji stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Użytkownik publikując w Serwisie treści związane z wystawionym Ogłoszeniem bądź Reklamą oświadcza, że dysponuje względem tych treści prawem autorskim bądź prawem do ich wykorzystywania. Użytkownik oświadcza, że jest autorem tych treści bądź prawo autorskie do tych treści przysługuje przedsiębiorstwu, które Użytkownik prawnie reprezentuje i w imieniu którego działa. Użytkownik, z chwilą umieszczenia w Serwisie Ogłoszenia lub Reklamy swojego przedsiębiorstwa udziela Administratorowi ogólnoświatowej, nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie tych treści w ramach wszystkich dostępnych funkcjonalności Serwisu.

Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, tematyką i niniejszym Regulaminem, zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez niego treści. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Serwisu do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam). Użytkownikowi zabrania się podejmowania działań, których celem lub skutkiem może być zakłócenie prawidłowego działania Serwisu oraz wyrządzenie szkód po stronie Administratora lub innych Użytkowników.

Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie podmioty, którym nadany został Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz posiadające Numer Rachunku Bankowego.

Administrator jest odpowiedzialny za świadczenie usług elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest świadczyć je w sposób prawidłowy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich, do jakich doszło wskutek działań Użytkownika, w szczególności poprzez bezprawne wykorzystanie treści, co do których prawo autorskie przysługuje osobie trzeciej lub innemu Użytkownikowi. Administrator zastrzega możliwość usunięcia bezprawnych treści z Serwisu niezwłocznie po poinformowaniu go o naruszeniach przez osobę trzecią lub innego Użytkownika.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu umożliwienia dostępu do tych danych, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Administrator nie występuje w Serwisie w roli Użytkownika, Sprzedającego, Kupującego, ani też będącego stroną Negocjacji. Administrator nie ingeruje w treść i wykonanie Umów i wszelkich innych zobowiązań, jakie zaciągają między sobą Użytkownicy Serwisu.

Korzystanie z Serwisu nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani oprogramowania. Gość i Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do korzystania z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu konieczne jest m.in. spełnienie podstawowych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie, z którego korzystają tj.:

komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne
dostęp do Internetu,
powszechny system operacyjny,
dostęp do poczty elektronicznej,
przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
włączona obsługa JavaScript
włączona obsługa plików cookies.

Administrator dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, jednak ze względu na niezależne od Administratora właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu. Administrator nie odpowiada za ewentualne przerwy w dostawie usługi bądź zakłócenia w jej odbiorze spowodowane właściwościami sieci bądź sprzętu, z którego korzysta Gość lub Użytkownik.

Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu oraz z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Administratora (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu, w tym błędów i awarii wpływających na stan danych Użytkownika udostępnianych przez niego za pośrednictwem Serwisu. Administrator podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Administrator podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

Administrator planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności, aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Administratora.

Administrator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu.

Administrator zastrzega możliwość wystąpienia ograniczeń i opóźnień związanych z działaniem i przesyłaniem danych do Serwisu, wpływających na aktualizację wskazywanych stanów magazynowych, udostępnianych przez Użytkownika informacji o ilości oferowanego Produktu.

Administrator dokłada należytej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych w Serwisie danych. Administrator nie gwarantuje jednak i samodzielnie nie weryfikuje aktualności i rzetelności danych zawartych w Ogłoszeniach, Ofertach, Zamówieniach i Reklamach zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników. Administrator podejmuje starania, aby procedowanie danych przesłanych do Serwisu następowało w najkrótszym możliwym czasie.

Administrator podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Serwisu było dla Użytkowników bezpieczne. Korzystanie z Serwisu wiąże się ze standardowym ryzykiem występującym w sieci Internet. Administrator zaleca, aby Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, za pośrednictwem którego korzysta z Serwisu w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umów zawartych przez Użytkowników w następstwie korzystania z Serwisu, ani za prawdziwość i rzetelność zamieszczanych przez Użytkowników Ogłoszeń, Ofert, Reklam, cenników i innych informacji zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo oraz legalność Przedmiotów sprzedawanych w ramach Ogłoszeń i Ofert, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalności Kupujących.


§ 3) USŁUGI DOSTĘPNE W SERWISIEW Serwisie dostępne są Usługi Podstawowe oraz Usługi Premium. Dostęp do powyższych usług uzależniony jest od statusu danego Użytkownika (Aktywny lub Nieaktywny) oraz uiszczenia opłaty za usługi opisane w Regulaminie jako płatne.

Dla każdego z Gości Serwisu dostępne są możliwość Tworzenia Konta oraz Logowania się na już posiadane, uprzednio utworzone Konto.

Dla każdego z Użytkowników Nieaktywnych dostępne są w Serwisie następująca część Usług Podstawowych:

dostęp do Konta
ustalenie i zmiana wysokości Marży na Koncie Użytkownika
edycja Konta poprzez wybór Numeru Konta Bankowego właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej
przeglądanie Rynku

Dla każdego z Użytkowników Aktywnych dostępne są w Serwisie są następujące Usługi Podstawowe:

dostęp do Konta,
ustalenie i zmiana wysokości Marży na Koncie
edycja Konta poprzez wybór Numeru Konta Bankowego właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej
przeglądanie Rynku,
Negocjacje
Umowy
Wiadomości
Rekomendacje
Reklamy (poza Reklamami Produktów Użytkownika Aktywnego zamieszczonymi na Rynku)
Zgłoszenia reklamacyjne
bezpłatny dostęp do Usług Premium przez okres 1 miesiąca, licząc od dnia utworzenia Konta w Serwisie jako Użytkownik Nieaktywny

W Serwisie dostępne są następujące Usługi Premium, przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do Usług Podstawowych:

zamieszczanie Produktów na Rynku
Zamówienia
Asortyment
Reklamy (w tym Reklamy Produktów Użytkownika Aktywnego zamieszczonych na Rynku)
Kontakty
dostęp do danych podanych przez innych Użytkowników, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, to jest nazwy, adresu, Numeru NIP lub Numeru KRS


§ 4) KONTOTworzenie Konta polega na podaniu przez Gościa w Formularzu Rejestracyjnym Numeru GSM do odbierania Kodów SMS, adresu Email do otrzymywania Linków do Logowania oraz numeru NIP działalności gospodarczej Gościa lub podmiotu, do działania w imieniu którego Gość jest uprawniony. Serwis nie korzysta z haseł do logowania i nie gromadzi danych w tym zakresie.

Podanie przez Gościa danych w Formularzu Rejestracyjnym następuje w sposób dobrowolny i stanowi element konieczny dla utworzenia Konta w Serwisie.

Numer NIP Gościa oraz Numer Konta Bankowego Gościa weryfikowany jest przez Administratora w dostępnych powszechnie drogą elektroniczną rejestrach publicznych, gromadzących dane o przedsiębiorcach, stowarzyszeniach, innych organizacjach społecznych i zawodowych, fundacjach oraz samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Informacje o numerze NIP wykorzystywane są przez Administratora w procesie rejestracji Konta i dla weryfikacji faktu prowadzenia przez osobę tworzącą Konto działalności gospodarczej.

W przypadku nieposiadania przez Gościa lub podmiot, do działania w imieniu którego Gość jest uprawniony numeru NIP utworzenie Konta w Serwisie nie jest możliwe.

W przypadku nieposiadania przez Gościa lub podmiot, do działania w imieniu którego Gość jest uprawniony Numeru Konta Bankowego, utworzenie Konta w Serwisie nie jest możliwe.

Utworzenie Konta w Serwisie nie jest możliwe bez zaakceptowania plików cookie oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

Po podaniu danych w Formularzu Rejestracyjnym i zweryfikowaniu przez Administratora numeru NIP oraz Numeru Konta Bankowego Gość otrzymuje na podany przez siebie adres Email jednorazowy Link do logowania w Serwisie, po kliknięciu którego proszony jest o wpisanie jednorazowego Kodu SMS, wysłanego na podany przez Gościa Numer GSM.

Podany przez Gościa adres Email zostaje powiązany z Kontem przedsiębiorcy, stowarzyszenia, innej organizacji społecznych lub zawodowej, fundacji lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o podanym przez Gościa numerze NIP. Bezpośrednio po utworzeniu Konta jest ono gotowe do działania jako konto Użytkownika Nieaktywnego.

Istnieje możliwość przekształcenia Konta Użytkownika Nieaktywnego w Konto Użytkownika Aktywnego. Przekształcenie Konta wykonywane jest ręcznie przez Administratora. Informacje dotyczące przekształcenia Konta Użytkownika Nieaktywnego w Konto Użytkownika Aktywnego dostępne są w zakładce „Aktywuj Konto”.

W celu przekształcenia Konta Użytkownika Nieaktywnego w Konto Użytkownika Aktywnego Użytkownik Nieaktywny wykonuje Przelew Weryfikacyjny na wskazany przez Administratora numer rachunku bankowego , uiszczając opłatę w złotych, w wysokości wskazanej przez Administratora i podając w tytule przelewu swój adres Email podany podczas Tworzenia Konta oraz Numer GSM. Przelew weryfikacyjny musi zostać wysłany przez Użytkownika Nieaktywnego z bankowego konta rozliczeniowego dla aktywnego podatnika VAT, wskazanego przez podatnika przy zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do urzędu skarbowego, znajdującego się w bazie Krajowej Administracji Skarbowej (Numer Rachunku Bankowego). Adres Email oraz Numer GSM podany w tytule Przelewu przez Użytkownika Nieaktywnego jest weryfikowany przez Administratora. W przypadku potwierdzenia, że numer konta, z którego wysłany został Przelew Weryfikacyjny jest Numerem Konta Bankowego odpowiadającym Numerowi NIP podanemu przez Użytkownika Nieaktywnego, jak również po zweryfikowaniu podanego w tytule Przelewu Weryfikacyjnego adresu Email Administrator przekształca Konto Użytkownika Nieaktywnego w Konto Użytkownika Aktywnego.

Administrator zobowiązuje się do przekształcenia Konta Użytkownika Nieaktywnego w konto Użytkownika Aktywnego nie później niż w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia uznania Przelewu Weryfikacyjnego na rachunku bankowym Administratora.

W przypadku wykonania przez Użytkownika Nieaktywnego Przelewu Weryfikacyjnego:

bez podania w tytule numeru konta lub adresu Email
z podaniem w tytule numeru konta niebędącego Numerem Konta Bankowego lub adresu mailowego nie będącego adresem Email podanym podczas Tworzenia Konta
na kwotę inną wskazana przez Administratora
uiszczona kwota jest zwracana Użytkownikowi Nieaktywnemu na numer rachunku bankowego, z którego nastąpił Przelew Weryfikacyjny i nie następuje przekształcenie Konta Użytkownika Nieaktywnego w Konto Użytkownika Aktywnego.

Uiszczona Przelewem Weryfikacyjnym kwota pieniężna, po zweryfikowaniu Numeru Konta Bankowego i adresu Email przez Administratora i przekształceniu Konta Użytkownika Nieaktywnego w Konto Użytkownika Aktywnego umożliwia Użytkownikowi Aktywnemu dostęp Usług Premium Serwisu przez okres jednego miesiąca, liczonego od momentu utworzenia w Serwisie Konta Użytkownika Nieaktywnego.

W przypadku nieskorzystanie przez Użytkownika z dostępu do Usług Premium uiszczona kwota pieniężna nie podlega zwrotowi.

Każde Logowanie do Serwisu przez Użytkownika posiadającego Konto w Serwisie następuje poprzez podanie adresu Email wykorzystanego przy Tworzeniu Konta oraz Numeru GSM, jeżeli nie był on podany przy Tworzeniu Konta. Użytkownik otrzymuje na powiązany z Kontem adres Email jednorazowy Link do Logowania w Serwisie, po kliknięciu którego proszony jest o wpisanie jednorazowego Kodu SMS, wysłanego na podany przez Użytkownika Numer GSM.

Użytkownik może być zalogowany na Konto tylko na jednym urządzeniu. W przypadku Logowania na Konto na innym urządzeniu Użytkownik zostaje automatycznie wylogowany z dotychczasowego urządzenia.

Informacje o Koncie Użytkownika, to jest: Nazwa, Email, Numer NIP, adres działalności gospodarczej Użytkownika, dzień i godzina ostatniego logowania, status, identyfikator i wysokość Marży dostępne są w dziale Moje Konto.

Użytkownik nie ma możliwości zmiany nazwy Użytkownika oraz adresu prowadzonej działalności gospodarczej, jak również Emaila oraz Numeru NIP podanych podczas Tworzenia Konta.

Użytkownik może edytować dane Konta jedynie poprzez zmianę Numeru Konta Bankowego, wybierając spośród numerów bankowych kont rozliczeniowych dla aktywnego podatnika VAT, wskazanych przez niego przy zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do urzędu skarbowego, znajdującego się w bazie Krajowej Administracji Skarbowej. Numery powyższe są dostępne dla Użytkownika w zakładce Moje Konto i dalej po kliknięciu przycisku Edytuj w dziale Narzędzia.

Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta. Z zastrzeżeniem powyższego, Użytkownik ma prawo udostępnić Konto upoważnionym przez siebie osobom trzecim, pozostającym z nim w relacjach zawodowych (np. wspólnicy, pracownicy, zleceniobiorcy), w zakresie w jakim pozostaje to w związku ze sprzedażą lub nabywaniem Produktów zamieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników. W takim przypadku Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania upoważnionej osoby, korzystającej z Konta Użytkownika, jak za działania i zaniechania własne. Użytkownik, który upoważnia inną osobę do korzystania z Konta zobowiązany jest związać taką osobę niniejszym Regulaminem i dbać o przestrzeganie przez tę osobę niniejszego Regulaminu.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność w zakresie zabezpieczenia systemu komputerowego, sprzętu komputerowego lub urządzenia przenośnego oraz systemu operacyjnego, przy użyciu których korzysta z Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika danych będącą skutkiem bezprawnego działania osób trzecich na system komputerowy, sprzęt komputerowy, urządzenia przenośne lub system operacyjny, z którego korzysta Użytkownik.

Użytkownik Aktywny posiada dostęp do Usług Podstawowych. W ramach Usług Podstawowych możliwe jest wskazanie wysokości Marży, przeglądanie Rynku oraz prowadzenie Negocjacji, jednak Użytkownik nie ma dostępu do danych innych Użytkowników, z którymi prowadzi Negocjacje i nie ma możliwości skontaktowania się ze Sprzedającym inaczej niż przez Formularz Negocjacyjny.

Użytkownik w ramach Usług Podstawowych ma możliwość wskazania wysokości Marży mającej wpływ na cenę każdego z Produktów zamieszczonych przez Użytkownika na Rynku. Wskazanie i zmiana wysokości Marży dostępne jest w dziale Moje Konto. Marża wyrażona jest w procentach. Ustawianie Marży możliwe jest wyłącznie poprzez podanie liczby naturalnej, nie jest możliwe podanie wartości ułamkowych.

Dostęp do Usług Premium możliwy jest po uiszczeniu przez Użytkownika dodatkowej opłaty za pośrednictwem systemu PayPal będącego operatorem płatności. Informacja o wysokości opłaty za dany wariant dostępu czasowego dostępna jest dla Użytkownika Aktywnego po kliknięciu przycisku „Kup Konto Premium”, dostępnego w zakładce Moje Konto.

Opłaty za dostęp do Usług Premium obejmują następujące warianty dostępu czasowego:

dostęp na 24 godziny, liczonych od momentu uzyskania dostępu do usługi
dostęp na miesiąc, liczonych od momentu uzyskania dostępu do usługi
dostęp na rok, liczony od momentu uzyskania dostępu do usługi

Użytkownik Aktywny uzyskuje dostęp do usługi Premium w ciągu 10 minut od momentu uiszczenia płatności za pośrednictwem systemu PayPal. W przypadku nieuzyskania dostępu przez do Usługi Premium po upływie powyższego czasu możliwy jest kontakt z Administratorem za pośrednictwem Formularza Reklamacyjnego.

Skorzystanie przez Użytkownika Aktywnego z Usług Premium następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kup Konto Premium” dostępnego w zakładce Moje Konto lub poprzez kliknięcie przycisku „dane widoczne dla konta premium odblokuj” zamieszczonego nad każdym z Ogłoszeń na Rynku.

Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta, poprzez kliknięcie pola „Usuń Konto” w dziale „Narzędzia” dostępnym w dziale „Moje Konto”. Rozwiązanie umowy o korzystanie z usług Serwisu następuje wówczas ze skutkiem natychmiastowym, po potwierdzeniu chęci usunięcia Konta przez Użytkownika. W przypadku usunięcia Konta przez Użytkownika nie ma możliwości ponownego utworzenia Konta z wykorzystaniem tego samego adresu Email.

W przypadku niezamierzonego usunięcia Konta przez Użytkownika przywrócenie Konta możliwe jest w drodze kontaktu z Administratorem Serwisu na adres mailowy Administratora.

Usunięcie Konta przez Użytkownika nie narusza już zawartych, realizowanych lub wykonywanych Umów sprzedaży zawartych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu jako Sprzedający lub Kupujący.

Usunięcie Konta przez Użytkownika pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania, innych niż prowadzenie Konta, zgodnych z polityką prywatności Serwisu.

Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania rutynowych weryfikacji Konta Użytkownika w każdym czasie, w celu sprawdzenia prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Użytkownika. Jeżeli w trakcie weryfikacji Administrator powziął uzasadnione podejrzenia dotyczące wiarygodności podanych danych, może on zawiesić Konto Użytkownika, a następnie podjąć dalsze przewidziane w niniejszym Regulaminie działania.

Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności zakończenia świadczenia usług na rzecz danego Użytkownika. W przypadku Sprzedających może to nastąpić również w odniesieniu do poszczególnych Produktów zamieszczonych na Rynku. Powyższe działania Administrator podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, przy zachowaniu następujących warunków:

a) podstawami do zawieszenia, ograniczenia, a w ostateczności zakończenia świadczenia usług na rzecz danego Użytkownika są:

podanie przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych danych identyfikacyjnych i kontaktowych;

zamieszczenie przez Użytkownika na Rynku Produktu, stworzenie Ogłoszenia, Oferty lub Reklamy w sposób, który narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;

zamieszczenie przez Użytkownika na Rynku Produktu w sposób naruszający warunki zamieszczenia Produktu na Rynku wskazane w Regulaminie;

wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników w ramach usługi Wiadomości, w tym treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów i podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu, w tym stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów i podmiotów;

zamieszczenie przez Użytkownika Produktu na Rynku w celu innym niż sprzedaż;

zaleganie przez Użytkownika z jakimikolwiek, wymagalnymi płatnościami na rzecz Administratora i Serwisu

weryfikacja danych Użytkownika przez Administratora stwarzająca uzasadnione podejrzenia, co do braku wiarygodności, prawdziwości i rzetelności tych danych

obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Administrator zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich usług na rzecz danego Użytkownika

skorzystanie przez Administratora z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego, zgodnego z prawem Unii Europejskiej

wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Użytkownika.

b) ograniczenie usług świadczonych na rzecz danego Użytkownika polega na czasowym ograniczeniu Użytkownikowi możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Konta, np. możliwości korzystania z usługi Wiadomości;
c) zawieszenie usług polega na czasowym wyłączeniu Użytkownikowi dostępu do wszystkich funkcjonalności Konta. W czasie zawieszenia nie jest możliwe dodawanie nowych Produktów na Rynek, prowadzenie Negocjacji, ani zawieranie nowych Umów;
d) w czasie ograniczenia lub zawieszenie Konta Użytkownik jest zobowiązany podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po jej usunięciu zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Administratora;
e) ograniczenie lub zawieszenie usług trwa do czasu ustania przyczyny będącej podstawą ograniczenia lub zawieszenia. Administrator cofa nałożone ograniczenie lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Użytkownika usunięcia przyczyny będącej podstawą ich zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia przez Użytkownika;
f) Administrator podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia usług na rzecz danego Użytkownika w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla danego Użytkownika. Administrator przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero gdy wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe Administrator może podjąć stosowną decyzję. Administrator zobowiązuje się podjąć w pierwszej kolejności decyzję o ograniczeniu, a dopiero następnie o zawieszeniu świadczenia usług, jeśli samo ograniczenie okaże się niewystarczające lub niecelowe. Zakończenie świadczenia usług jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie umowy z Użytkownikiem o korzystanie z usług Serwisu;
g) w przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zakończeniu świadczenia usług na rzecz danego Użytkownika Administrator przekazuje temu Użytkownikowi – zanim decyzja o ograniczeniu lub zawieszeniu stanie się skuteczna lub najpóźniej w momencie, gdy staje się ona skuteczna – uzasadnienie tej decyzji w formie wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej;
h) w przypadku gdy Administrator podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich usług na rzecz danego Użytkownika, przekazuje temu Użytkownikowi, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zakończeniu świadczenia usług staje się skuteczna, uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania, w przypadku gdy Administrator:

podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich usług na rzecz danego Użytkownika w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu wypowiedzenia;

korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego, zgodnego z prawem Unii Europejskiej;

może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości usług na rzecz danego Użytkownika;

W powyższych przypadkach okres wypowiedzenia nie ma zastosowania. Administrator przekazuje danemu Użytkownikowi, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.
i) uzasadnienie decyzji Administratora o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usług musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Administratora danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Administrator nie musi podawać:

uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności albo

odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, w przypadku, gdy może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości usług.

j) w przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach Reklamacji. W przypadku cofnięcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług przez Administratora, przywraca on Użytkownikowi bez zbędnej zwłoki dostęp do tych usług, w tym również przywracając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z usług zanim decyzja o tym ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu stała się skuteczna. W przypadku posiadania przez Użytkownika dostępu do usług Premium, okres korzystania z usług Premium ulega wydłużeniu o czas, gdy Użytkownik nie posiadał pełnego dostępu do Konta.

Administrator zastrzega sobie prawo wezwania Użytkownika do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika treści w ramach Serwisu (dotyczy również zdjęć lub innych materiałów wizualnych), w tym w ramach Ogłoszenia, Oferty lub Reklamy, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania – do usunięcia tych treści.

Zawieszenie, ograniczenia lub zakończenie dostępu do Konta Użytkownika przez Administratora nie narusza już zawartych, realizowanych lub wykonywanych Umów sprzedaży zawartych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu jako Sprzedający lub Kupujący.

Zakończenie dostępu Użytkownika do usług Serwisu w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania, zgodnych z polityką prywatności Serwisu.


§ 5) RYNEKUżytkownik Nieaktywny posiada dostęp do Rynku i ma możliwość zapoznania się z zamieszczanymi na Rynku Produktami.

Użytkownik Aktywny posiada dostęp do Usług Podstawowych, to jest dostęp do Rynku i ma możliwość zapoznania się z zamieszczanymi na Rynku Produktami oraz prowadzenia Negocjacji.

W ramach zapoznawania się przez Użytkownika z Ogłoszeniami zamieszczonymi na Rynku może on korzystać z Wyszukiwarki. Wyszukiwarka dostępna jest dla Użytkownika w zakładce Rynek. Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie w trybie prostym (poprzez wpisanie frazy i zatwierdzenie) lub zaawansowanym (skorzystanie z dodatkowych kategorii, filtrów i opcji sortowania wyników wyszukiwania). Po skorzystaniu z Wyszukiwarki Użytkownikowi przedstawione zostają wyniki wyszukiwania obejmujące listę Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie, które odpowiadają wpisanej przez Użytkownika frazie lub wybranej przez Użytkownika kategorii. W ramach korzystania z Wyszukiwarki możliwe jest wyszukanie Produktu poprzez wpisanie jego Kodu EAN.

Zamieszczanie Produktów na Rynku przez Użytkownika Aktywnego stanowi Usługę Premium, która dostępna jest w zakładce Moje Ogłoszenia. W przypadku zakończenia okresu Premium danego Użytkownika Aktywnego dodane przez niego Ogłoszenia nie są widoczne dla innych Użytkowników na Rynku. Ogłoszenia te stają się niepubliczne, jednak Użytkownik ma możliwość ich modyfikacji. Ogłoszenia te stają się ponownie publiczne i widoczne dla innych Użytkowników na Rynku po wykupieniu przez Użytkownika Aktywnego dostępu do Konta w wersji Premium.

Zamieszczenie Produktu na Rynku możliwe jest w jeden z następujących sposobów: a) dodanie Produktu przez Użytkownika w sposób opisany w punktach 6-8 niniejszego paragrafu; b) przesłanie przez Użytkownika pliku w formacie Excel, zawierającego dane Produktów; w sposób opisany w punktach 9 - 10 niniejszego paragrafu; c) import Produktów przez Użytkownika z plików integracyjnych; d) wpisanie przez Użytkownika nie posiadającego własnego zasobu klucza API; e) wprowadzenie Produktów na Rynek przez Administratora, co stanowi odrębną usługę.

Dodanie Produktu przez Użytkownika następuje poprzez kliknięcie przycisku „dodaj pozycję” w Zakładce Moje Ogłoszenia oraz podanie nazwy Produktu, jego opisu zawierającego od 30 do 100 znaków, ceny jednostkowej Produktu netto, ilości Produktów, stawki podatku VAT dla zamieszczanego Produktu, waluty, w której przeprowadzona ma zostać transakcja (złoty - PLN, euro, dolar amerykański - USD), Kodu EAN, daty początkowej oraz daty końcowej okresu, w którym oferta ma być dostępna dla innych Użytkowników, jak również oznaczenia przez Użytkownika Aktywnego, czy zamieszczane Ogłoszenie jest publiczne.

Oznaczenie przez Użytkownika Aktywnego Ogłoszenia jako publicznego sprawia, iż jest ono widoczne na Rynku dla wszystkich Użytkowników we wskazanym przez zamieszczającego Ogłoszenie okresie.

W przypadku niezaznaczenia przez Użytkownika Aktywnego, iż Ogłoszenie jest publiczne nie jest ono widoczna na Rynku dla żadnego Użytkownika i nie ma możliwości odnalezienia go przy użyciu Wyszukiwarki. Użytkownik Aktywny zamieszczający powyższe Ogłoszenie ma możliwość jego edycji. Zmiana Ogłoszenia z niepublicznego na publiczne, jak również z publicznego na niepubliczne przez Użytkownika Aktywnego może nastąpić w każdej chwili przy wykorzystaniu przycisku „publikuj” właściwego dla danego Ogłoszenia lub przez modyfikację Ogłoszenia po kliknięciu przycisku „zmień” właściwego dla danego Ogłoszenia.

Dodanie Produktu na Rynek możliwe jest również poprzez przesłanie pliku w formacie Excel, zawierającego dane dotyczące wystawianych przez Użytkownika Produktów. Przesłanie pliku następuje poprzez wybranie przygotowanego przez Użytkownika pliku („wybierz plik”) i przesłanie go do Serwisu poprzez kliknięcie przycisku „prześlij plik”.

Informacje o wszystkich Produktach, znajdujące się w przygotowanym przez Użytkownika pliku zostaną zamieszczone w dziale Moje Ogłoszenia Użytkownika i widoczne będą na Rynku. Zamieszczone w ten sposób Ogłoszenia są Ogłoszeniami publicznymi, widocznymi dla innych Użytkowników, jeśli dodana została na Rynek przynajmniej jedna sztuka danego Produktu.

Po zamieszczeniu Produktu na Rynku Użytkownik Aktywny ma możliwość uzupełnienia Ogłoszenia poprzez dodanie zdjęcia Produktu oraz dodanie kategorii, do których Produkt można zakwalifikować, odpowiadających jego właściwościom lub przeznaczeniu, ułatwiających wyszukiwanie Produktu przez innych Użytkowników. Użytkownik na możliwość wyboru jednej w proponowanych kategorii lub dodanie własnej kategorii.

Użytkownik Aktywny ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność treści zamieszczonej w Ogłoszeniu na Rynku oraz treści wszystkich kolejnych Ofert przedstawianych w czasie Negocjacji. Użytkownik zamieszczający Produkt na Rynku zobowiązany jest do zamieszczania zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i nie wprowadzających w błąd informacji dotyczących Produktu i warunków sprzedaży Produktu. Ogłoszenia oraz Oferty dotyczące Produktów nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich. W szczególności zabronione jest zamieszczanie na Rynku Produktów opatrzonych podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego Użytkownik nie ma prawa używać (sprzedaż podróbek) lub pochodzących z czynu zabronionego (paserstwo).

Użytkownik ma możliwość zamieszczania na Rynku Produktów w kategoriach dostępnych w Serwisie, jak również ma możliwość utworzenia nowych kategorii produktowych, uwzględniających Produkty dotąd nieoferowane w ramach Serwisu.

Użytkownik zobowiązany jest do niezamieszczania w Ogłoszeniach i Ofertach (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach usługi Wiadomości treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu, w tym także adresów stron internetowych takich serwisów lub podmiotów.

Użytkownik jest zobowiązany posiadać wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej oraz wprowadzania do obrotu Produktu zamieszczanego na Rynku, w tym także wszelkich zezwoleń, koncesji lub innych indywidualnych aktów administracyjnych.

Ostateczna cena zamieszczonego przez Użytkownika Produktu, widoczna dla innych Użytkowników na Rynku, powiększona zostaje o Marżę wskazaną przez Użytkownika w zakładce Moje Konto.

Użytkownik Aktywny może przeglądać zamieszczone przez siebie Ogłoszenia korzystając z Wyszukiwarki dostępnej w dziale Moje Ogłoszenia.

Użytkownik Aktywny ma możliwość modyfikacji Ogłoszenia poprzez kliknięcie przycisku „zmień”, przy Ogłoszeniu, którą chce zmodyfikować w zakładce Moje Oferty i wprowadzenie odpowiednich zmian w formularzu.

Użytkownik Aktywny ma możliwość usunięcia wszystkich zamieszczonych przez siebie Ogłoszeń poprzez kliknięcie przycisku „usuń ogłoszenia”. Usunięcie wszystkich Ogłoszeń z Rynku jest poprzedzone dodatkowym potwierdzeniem.

Użytkownik Aktywny ma możliwość usunięcia pojedynczego Ogłoszenia z Rynku poprzez kliknięcie przycisku „usuń” przy Produkcie, który chce usunąć, dostępnym w zakładce Moje Ogłoszenia. Usunięcie Ogłoszenia z Rynku nie jest poprzedzone dodatkowym potwierdzeniem.

Usunięcie Produktu z Rynku powoduje przerwanie dotyczących go Negocjacji prowadzonych przez Użytkownika.

Użytkownik Aktywny ma możliwość zamieszczenia na Rynku Produktu, który zakupił w Serwisie od innego Użytkownika Aktywnego i z którym zawarł Umowę, której przedmiotem jest ten Produkt. Zamieszczenia zakupionego w ten sposób Produktu następuje poprzez kliknięcie przycisku „wystaw na sprzedaż” w zakładce Umowy, właściwego dla danego, zakupionego Produktu. Wystawienie Produktu w ten sposób powoduje dodanie go do Ogłoszeń Użytkownika i zamieszczenie na Rynku.


§ 6) NEGOCJACJENegocjacje są Usługą Podstawową dostępną dla każdego Użytkownika Aktywnego.

Negocjacje na Rynku inicjowane są przez Kupującego z wykorzystaniem Formularza Negocjacyjnego, przy czym Negocjacje prowadzone w związku z Zamówieniem mogą zostać zainicjowane przez Kupującego lub Sprzedającego.

Użytkownicy Aktywni zobowiązani się do prowadzenia Negocjacji w sposób rzetelny i w dobrej wierze.

Rozpoczęcie Negocjacji przez Użytkownika Aktywnego następuje przez kliknięcie przez niego przycisku „negocjuję!” przy wybranym przez niego Produkcie zamieszczonym na Rynku, a następnie podanie w Formularzu Negocjacyjnym Ceny jednostkowej Produktu, waluty, w której przeprowadzona ma zostać transakcja, ilości Produktu, adresu dostawy, Zaliczki, którą Kupujący uiści na rzecz Sprzedającego, a ponadto daty, do której nastąpić ma najpóźniej dostawa Produktu oraz najpóźniejszego terminu płatności za Produkt. Użytkownik Aktywny ma również możliwość wskazania w Formularzu Negocjacyjnym daty, do której składana przez niego Oferta będzie obowiązywać.

W ramach Negocjacji Kupujący ma możliwość podania adresu dostawy Produktu. Użytkownik Aktywny nieposiadający Konta w wersji Premium wskazuje w Formularzu Negocjacji adres dostawy, a w przypadku niepodania go Serwis automatycznie uzupełnia powyższe pole adresem podanym przez Użytkownika podczas Tworzenia Konta. Użytkownik Aktywny posiadający Konto w wersji Premium ma możliwość pozostawiania pola adresu dostawy pustym, co oznaczać będzie, że Kupujący zobowiązuje się odebrać towar samodzielnie, pod adresem podanym w Ogłoszeniu przez Sprzedającego, najpóźniej w dniu wskazanym w Ofercie jako termin odbioru. W przypadku nieodebrania Produktu przez Kupującego we wskazanym terminie zastosowanie mają przepisy ogólne Kodeksu Cywilnego. Skorzystanie z możliwości odbioru towaru bezpośrednio u Sprzedającego dostępne jest jedynie dla Użytkowników posiadających Konto w wersji Premium.

Kupujący na możliwość zaznaczenia w Formularzu Negocjacyjnym opcji Transport, co oznaczać będzie, iż Kupujący oczekuje pokrycia kosztów dostawy Produktu przez Sprzedającego. Niezaznaczenie w Formularzu Negocjacyjnym opcji Transport oznaczać będzie, iż koszty dostawy Produktu obciążać będą Kupującego.

Strony mają możliwość zaznaczenia w Formularzu Negocjacji, iż Umowa zawierana jest przez Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta dla celów nie związanych z jego działalnością zawodową, to jest nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W ramach Negocjacji Kupujący i Sprzedający mają możliwość podania daty, do której składana przez nich Oferta będzie obowiązywać. Złożenie Oferty za wskazaniem daty, do której Oferta będzie obowiązywać sprawia, że Oferty takiej nie można odwołać, ani zmodyfikować.

Po upływie terminu, do którego oferta może zostać przyjęta przestaje ona obowiązywać, a Użytkownik Aktywny nie ma możliwości jej modyfikacji. Oferta dostępna jest nadal w zakładce Negocjacje, gdzie Użytkownik Aktywny może zapoznać się z jej treścią poprzez kliknięcie przycisku „podgląd” lub usunięcia jej z zakładki Negocjacje poprzez kliknięcie przycisku „archiwizuj”.

Złożenie przez Kupującego pierwszej Oferty Sprzedającemu po rozpoczęciu procesu Negocjacji nie jest możliwe bez wskazania Ceny i edycji powyższego pola Formularza Negocjacyjnego.

Złożenie przez Kupującego pierwszej Oferty Sprzedającemu po rozpoczęciu procesu Negocjacji nie jest możliwe bez wskazania Zaliczki, którą Kupujący gotów jest uiścić Sprzedającemu i edycji powyższego pola Formularza Negocjacyjnego poprzez wpisanie wartości większej lub równej 10.

Rozpoczynając Negocjacje Kupujący nie ma możliwości zaakceptowania bez modyfikacji wszystkich postanowień Ogłoszenia Sprzedającego. Pole Formularza Negocjacyjnego dotyczące Ceny jednostkowej Produktu oraz Zaliczki musi zostać zmodyfikowane przez Kupującego przy rozpoczęciu Negocjacji.

Po złożeniu pierwszej Oferty Kupujący oczekuje na jej akceptację przez Sprzedającego lub na podjęcie przez niego Negocjacji i przedstawienie własnej Oferty na zasadach opisanych w punktach 4-9 niniejszego paragrafu.

Sprzedający ma możliwość zaakceptowania Oferty przedstawionej mu przez Kupującego lub może Ofertę zmodyfikować za pomocą Formularza Negocjacyjnego i przedstawić ją Kupującemu, z którym prowadzi Negocjacje dotyczące danego Produktu.

Oferta złożona przez Sprzedającego ma charakter wiążący dla Sprzedającego, który ją złożył, z zastrzeżeniem, że może ją wycofać lub zmienić do momentu jej przyjęcia przez Kupującego i zawarcia Umowy.

Wszystkie Negocjacje, które Użytkownik Aktywny prowadzi jako Sprzedający lub Kupujący dostępne są w zakładce Negocjacje. Dla każdej z prowadzonych Negocjacji dostępna jest historia kolejnych Ofert składanych w jej ramach przez Sprzedającego i Kupującego.

Otrzymanie i złożenie przez Użytkownika Aktywnego nowej Oferty komunikowane jest Użytkownikowi również w formie wiadomości mailowej przesłanej na adres Email powiązany z Kontem, zawierającej informacje o Produkcie będącym przedmiotem Negocjacji oraz o modyfikacjach Oferty, które zaproponował drugi z Użytkowników Aktywnych prowadzących Negocjacje.

Użytkownik Aktywny prowadzący Negocjacje ma możliwość przerwania procesu Negocjacji, w każdej chwili, pod warunkiem, że złożona przez niego Oferta nie została jeszcze zaakceptowana przez drugiego Użytkownika Aktywnego będącego uczestnikiem Negocjacji, ani też nie zaakceptował on Oferty złożonej przez drugiego Użytkownika Aktywnego.

Przerwanie Negocjacji następuje poprzez kliknięcie przycisku „przerwij” dostępnego w zakładce Negocjacje odrębnie dla każdej z prowadzonych Negocjacji. Przerwanie Negocjacji danego Produktu komunikowane jest Użytkownikowi Aktywnemu w formie wiadomości mailowej przesłanej na adres Email powiązany z Kontem.

Po zaakceptowaniu bez modyfikacji Oferty złożonej przez drugiego Użytkownika przerwanie Negocjacji przez Sprzedającego lub Kupującego nie jest możliwe.

Zakończenie Negocjacji następuje, gdy zarówno Sprzedający, jak i Kupujący zaakceptują tę samą wersję Oferty, to jest gdy jedna ze stron Negocjacji zaakceptuje bez nanoszenia zmian Ofertę w wersji przedstawionej jako ostatnia przez drugą stronę Negocjacji.

Zaakceptowanie przez Użytkownika Aktywnego bez nanoszenia zmian Oferty w wersji przedstawionej jako ostatnia przez drugą stronę Negocjacji następuje poprzez kliknięcie przycisku „negocjuj” właściwego dla Negocjacji danego Produktu, a następnie oznaczonego na kolor czerwony przycisku „akceptuję”, bez nanoszenia jakichkolwiek dalszych zmian w Formularzu Negocjacyjnym.

Negocjacje kończą się zawarciem między Sprzedającym i Kupującym Umowy sprzedaży Produktu.

Każdy z Użytkowników prowadzących Negocjacje otrzymuje wiadomość mailową na adres Email powiązany z Kontem, że ostatnia Oferta została zaakceptowana bez modyfikacji przez obie strony i przekształciła się w Umowę.


§ 7) UMOWYUmowy są Usługą Podstawową dostępną jest dla każdego Użytkownika Aktywnego.

Serwis zapewnia Użytkownikom Aktywnym dostęp do ogólnych wzorów umów, których postanowienia mogą być modyfikowane przez Użytkowników.

Serwis udostępnia Użytkownikom funkcjonalności, tworząc warunki do prowadzenia Negocjacji i zawarcia Umowy między Sprzedającym i Kupujących. Serwis nie zapewnia Użytkownikom funkcjonalności w zakresie regulowania płatności za Produkty.

Administrator nie ma obowiązku weryfikacji warunków, ani przedmiotu Umowy, jaką zawierają Użytkownicy Aktywni. Administrator zaleca, aby dla podjęcia świadomej decyzji o zakupie Użytkownicy zapoznawali się z informacjami podawanymi w Ogłoszeniu oraz w Ofertach.

Po zaakceptowaniu przez Użytkownika Aktywnego będącego uczestnikiem Negocjacji oferty drugiego z Użytkowników Aktywnego prowadzącego Negocjacje zostaje wygenerowana Umowa dostępna dla Sprzedającego i Kupującego w dziale Moje Umowy.

Umowa generowana jest na podstawie danych z ostatniej Oferty, która została zaakceptowana przez Sprzedającego i Kupującego bez modyfikacji. Użytkownik Aktywny może zapoznać się z treścią Umowy w zakładce Moje Umowy, po kliknięciu przycisku „umowa”.

Po zawarciu Umowy dalszy tok postępowania Sprzedającego i Kupującego wynika z obowiązujących przepisów prawa – sprzedający jest obowiązany do wydania Produktu, a Kupujący do zapłaty Ceny oraz przyjęcia lub odebrania Produktu w ustalonym miejscu i terminie. Termin i sposób wykonania świadczeń objętych Umową wynika każdorazowo z ustaleń między stronami poczynionymi podczas Negocjacji, treści zaakceptowanej przez Sprzedającego i Kupującego Oferty oraz ewentualnych innych, dodatkowych ustaleń między stronami Umowy.

Zarówno Sprzedający, jak i Kupujący ma możliwość usunięcia Umowy z zakładki Umowy poprzez kliknięcie przycisku „archiwizuj”. Usunięcie Umowy z zakładki Umowy nie ma wpływu na ważność zawartej Umowy.


§ 8) KONTAKTYUsługa Kontakty dostępna jest jedynie dla Użytkowników Aktywnych posiadających dostęp do Usług Premium Serwisu.

W ramach powyższej usługi Użytkownik Aktywny ma możliwość dodatnia do Kontaktów innego Użytkownika Aktywnego zamieszczającego Produkt na Rynku.

Dodanie Użytkownika do Kontaktów następuje poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do Kontaktów”, zamieszczonego pod nazwą Użytkownika widoczną na Rynku.

Dodanie danego Użytkownika do Kontaktów daje możliwość udzielenia temu Użytkownikowi Rabatu, jak również możliwość wysłania i odbierania od niego Wiadomości w ramach opcji „Dialog” i opcji „Napisz”.

Lista wszystkich Użytkowników dodanych do Kontaktów dostępna jest w zakładce Moje Kontakty.

Usunięcie Użytkownika z Kontaktów następuje poprzez kliknięcie przycisku „usuń” przypisanego do danego Użytkownika, w zakładce „Moje Kontakty” i nie jest poprzedzone dodatkowym potwierdzeniem.

Po usunięciu Konta przez Użytkownika Serwis przechowuje o nim następujące dane: NIP, informację o pozostawaniu aktywnym płatnikiem VAT, wybrany Numer Rachunku Bankowego, podany adres Email oraz Numer GSM, datę ostatniego logowania, informację o zaakceptowaniu plików cookies, wskazaną wysokość marży.


§ 9) WIADOMOŚCIUsługa Wiadomości jest dostępna dla każdego Użytkownika Aktywnego, jednak zainicjowanie rozmowy z innym Użytkownikiem możliwe jest wyłącznie po dodaniu go do Kontaktów, zatem wymaga posiadania Konta Premium.

W ramach usługi Wiadomości Użytkownik Aktywny może korzystać z opcji „Dialog” lub z opcji „Napisz”.

W ramach opcji „Dialog” Użytkownik Aktywny może wysłać do Użytkownika Aktywnego dodanego do swoich Kontaktów wiadomość zawierającą maksymalnie 150 znaków. Kolejne, wysyłane przez Użytkowników wiadomości prezentowane są w formie chatu. Użytkownik Aktywny nie ma możliwości usunięcia wiadomości przesłanej za pomocą opcji „Dialog”.

W ramach opcji „Dialog” widoczne są wszystkie wiadomości przesłane przez oraz do danego Użytkownika Aktywnego, w tym usunięte wiadomości przesłane lub otrzymane w ramach opcji „Napisz”.

W ramach opcji „Napisz” Użytkownik Aktywny może wysłać Użytkownikowi dodanemu do swoich Kontaktów wiadomości zawierającą dowolną liczbę znaków, ze wskazaniem jej tytułu. Użytkownik Aktywny ma możliwość usunięcia wiadomości przesłanej za pomocą opcji „Napisz”, poprzez kliknięcie przypisanego do niej przycisku „usuń”, jednak widoczna będzie ona nadal w opcji „Dialog”.

Wszystkie wiadomości wysłane Użytkownikowi Aktywnemu przez innych Użytkowników oraz przez Serwis dostępne są w zakładce „Wiadomości”.

Użytkownik Aktywny otrzymuje informację w formie wiadomości mailowej o przesłaniu do niego Wiadomości przez innego Użytkownika Aktywnego.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w Wiadomościach wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownikowi zabrania się wysyłania Wiadomości o charakterze spamu, w tym treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów i podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu, w tym stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów i podmiotów.


§ 10) RABATYRabaty są usługą dostępną w Serwisie dla Użytkownika Aktywnego posiadającego Konto w wersji Premium.

Udzielenie przez Użytkownika Aktywnego Rabatu możliwe jest po dodaniu innego Użytkownika Aktywnego do Kontaktów.

Udzielenie dodanemu do Kontaktów Użytkownikowi Aktywnemu Rabatu możliwe jest poprzez kliknięcie przycisku „rabat” właściwego dla danego Użytkownika, w zakładce „Moje Kontakty” i skorzystanie z Formularza Rabatu.

Rabat udzielany danemu Użytkownikowi jest wartością procentową, obliczaną w odniesieniu do ceny brutto Produktu zamieszczonego przez udzielającego Rabatu na Rynku, z uwzględnieniem przyjętej przez Użytkownika Aktywnego Marży. Rabat wyrażony jest liczbą naturalną, nie ma możliwości udzielenia Rabatu w formie wartości ułamkowej.

Użytkownik Aktywny, któremu udzielono Rabatu widzi sugerowaną Cenę uwzględniającą Rabat w okienku Cena, w Formularzu Negocjacyjnym. Cena bazowa z Ogłoszenia jest ceną nieuwzględniającą Rabatu dla Użytkownika, a informacja o niej dostępna jest w Formularzu Negocjacyjnym.

W Formularzu Rabatu dostępny jest podgląd wszystkich interakcji udzielającego Rabatu z Użytkownikiem Aktywnym, któremu udzielany jest Rabat, to jest wymienianych Wiadomości, zawartych Umów, Produktów, Ogłoszeń oraz Negocjacji prowadzonych z danym Użytkownikiem Aktywnym.

W Serwisie nie jest możliwe udzielenie danemu Użytkownikowi Aktywnemu Rabatu wyższego niż Marża przyjęta przez udzielającego Rabatu.

Jeśli Użytkownik Aktywny nie ustawił na swoim Koncie Marży, nie ma on możliwości udzielania Rabatów.

Udzielając Rabatu Użytkownik Aktywny ponosi odpowiedzialność za obliczanie zysku możliwego do uzyskania z danego Ogłoszenia. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Sprzedającego Umowy niekorzystnej finansowo dla Sprzedającego.


§ 11) ASORTYMENTAsortyment jest usługą dostępną dla Użytkowników Aktywnych posiadających Konto w wersji Premium.

Asortyment służy do integracji z innymi systemami informatycznymi. Dzięki usłudze Asortyment Użytkownik Aktywny może przyłączyć dany Produkt do swojego systemu sprzedaży internetowej, z zastrzeżeniem, iż Cena Produktu dodawanego do Asortymentu, podana przez innego Użytkownika jest tylko ceną proponowaną w ogłoszeniu, a nie Ceną ostateczną. Użytkownik Aktywny przed dodaniem Produkt do swojego Asortymentu powinien upewnić się, że może nabyć dany Produkt od innego Użytkownika Aktywnego.

Użytkownik Aktywny ma możliwość dodania do swojego Asortymentu każdego Produktu znajdującego się na Rynku. Dodanie Produktu do Asortymentu następuje poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do asortymentu” znajdującego się przy Produkcie na Rynku.

Produkt dodany do Asortymentu może być udostępniany przez Użytkownika Aktywnego do sprzedaży w innych serwisach sprzedażowych. Przy zawieraniu umowy w ramach innego serwisu sprzedażowego, do Serwisu targiem.pl przekazywana jest informacja o dacie odbioru towaru i Cenie wskazanej przez kupującego Produkt w innym serwisie sprzedażowym. Serwis targiem.pl przesyłam do innego serwisu sprzedażowego informację o potwierdzeniu zawarcia Umowy dotyczącego Produktu dodanego do Asortymentu.

Produkt zakupiony przez ostatecznego kupującego za pośrednictwem innego Serwisu jest przedmiotem Umowy zawartej między Użytkownikiem, który dodał Produkt do swojego Asortymentu, a Sprzedającym, który zamieścił Produkt na Rynku. W ramach powyższej transakcji Serwis generuje Umowę, która nie zawiera informacji i zobowiązań dotyczących transportu i dostawy Produktu.

Informacje i ustalenia dotyczące transportu i dostawy Produktu są przedmiotem ustaleń i umowy zawieranej w ramach innego serwisu sprzedażowego z ostateczny kupującym przez Użytkownika, który dodał Produkt do swojego Asortymentu. Odbiór Produktu następuje od Sprzedającego, który zamieścił Produkt na Rynku w Serwisie targiem.pl.

Użytkownik Aktywny ma możliwość usunięcia Produktu ze swojego Asortymentu. Usunięcie Produktu z Asortymentu następuje poprzez kliknięcie przycisku „usuń z asortymentu” znajdującego się przy danym Produkcie na Rynku lub przy danym Produkcie w zakładce Asortyment.


§ 12) ZAMÓWIENIAZamówienia są usługą dostępną dla Użytkownika Aktywnego, posiadającego Konto w wersji Premium, zarówno dla Kupującego, jak i Sprzedającego.

W zakładce Zamówienia Użytkownik Aktywny ma dostęp do listy Zamówień, które stworzył jako Kupujący („Moje Zamówienia”) oraz do listy Zamówień, które odpowiadają Produktom zamieszczonym przez niego na Rynku jako Sprzedający („Zamówienia na Moje Produkty”).

Kupujący tworzy Zamówienie ręcznie z wykorzystaniem Formularza Zamówienia dostępnego w zakładce Zamówienia, po kliknięciu przycisku „stwórz nowe zamówienie”.

W Formularzu Zamówienia Kupujący wskazuje poprzez wprowadzenie Kodu EAN Produkty, których zakupem jest zainteresowany.

Serwis wyszukuje Produkt posiadający podany przez Kupującego Kod EAN spośród Ogłoszeń zamieszczonych na Rynku.

W Formularzu Zamówienia Kupujący podaje Kod EAN Produktu, jak również nazwę Zamówienia oraz walutę Zamówienia. Kupujący oznaczyć może również okres przez jaki Zamówienie jest aktywne, jednak możliwe jest również utworzenie Zamówienia bez podawania powyższej informacji, wówczas będzie ono aktywne bezterminowo.

Serwis w sposób automatyczny generuje ilość Produktu w Zamówieniu, będącą maksymalną ilością Produktu dostępną na Rynku u danego Użytkownika, jak również maksymalną cenę netto za jednostkę Produktu, którą Kupujący jest gotowy zapłacić, będącą Ceną netto Produktu z Ogłoszenia zamieszczonego przez innego Użytkownika na Rynku.

Kupujący ma możliwość edytowania Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „zarządzaj zamówieniem” w zakładce Zamówienia. Użytkownik Aktywny może zmienić ilość zamawianego Produktu, jak również Cenę, którą gotów jest zapłacić za jednostkę Produkt z Zamówienia. Po wprowadzeniu zmian ich zatwierdzenie następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zatwierdź” właściwego dla danego Produktu z Zamówienia.

Kupujący ma również możliwość dodania Produktu do Zamówienia bezpośrednio w zakładce Rynek, wykorzystując okienko „dodaj do zamówienia”, dostępne dla każdego z Produktów zamieszczonych na Rynku.

Po kliknięciu przycisku „zarządzaj zamówieniem” w zakładce Zamówienia Kupujący ma dostęp do listy Produktów będących częścią Zamówienia. Kupujący ma możliwość podglądu najkorzystniejszego dla niego Ogłoszenia, spośród Ogłoszeń zamieszczonych na Rynku (oznaczenie „oferta (podgląd)”). Selekcji najkorzystniejszego Ogłoszenia dokonuje Serwis w sposób automatyczny, spośród aktywnych Ogłoszeń zamieszczonych na Rynku, zgodnie z którymi Sprzedający posiada przynajmniej jedną sztukę danego Produktu. Kupujący otrzymuje również informację, czy najkorzystniejsze dla niego Ogłoszenie wyczerpuje całość Zamówienia dotyczącego danego Produktu (oznaczenie „komplet”).

Kupujący ma możliwość rezygnacji z najkorzystniejszego dla niego Ogłoszenia wybranego przez Serwis poprzez kliknięcie przycisku „rezygnuj”. Wówczas Serwis przedstawi Użytkownikowi kolejne, najkorzystniejsze Ogłoszenie.

Kupujący ma możliwość usunięcia całego Zamówienia, jak również usunięcia dowolnego Produktu z Zamówienia, poprzez kliknięcie właściwego przycisku „usuń” w zakładce Zamówienia.

Negocjacje w ramach Zamówienia mogą być inicjowane zarówno przez Kupującego, jak i Sprzedającego.

Rozpoczęcie Negocjacji w ramach Zamówienia przez Kupującego następuje poprzez kliknięcie przycisku „zarządzaj zamówieniem”, właściwego dla danego Zamówienia w zakładce Zamówienia, a następnie kliknięcie przycisku „Szczegóły” właściwego dla konkretnego Produktu dodanego do Zamówienia. Kupujący uzyskuje wówczas dostęp do informacji o najkorzystniejszym dla niego Ogłoszeniu, jak i o wszystkich pozostałych Ogłoszeniach dotyczących Produktu dodanego do Zamówienia. Użytkownik uzyskuje również informację o Ofercie przedstawionej mu przez innego Użytkownika Aktywnego, który zamieścił na Rynku Produkt dodany do Zamówienia. Kupujący może rozpocząć Negocjacje co do każdego ze wskazywanych mu Ogłoszeń i Ofert poprzez kliknięcie przycisku „negocjuj” przy danym Ogłoszeniu lub Ofercie.

Kliknięcie przez Kupującego przycisku „negocjuj” właściwego dla Ogłoszenia wskazanego przez Serwis jako najkorzystniejsze lub innego ze wskazanych przez Serwis Ogłoszeń powoduje przeniesienie do Formularza Negocjacyjnego. W ramach powyższego Formularza Kupujący ma możliwość rozpoczęcia Negocjacji na zasadach opisanych w § 6 pkt 3 - 23 niniejszego Regulaminu, to jest wskazania innej niż podana przez Sprzedającego Ceny jednostkowej Produktu, Zaliczki, ilości Produktu, adresu realizacji, daty realizacji i daty płatności. Użytkownik na również możliwość zaznaczenia opcji Transport, zgodnie z zasadami opisanymi w § 6 pkt 6 niniejszego Regulaminu. Modyfikacja Oferty przedstawionej przez Sprzedającego sprawia, że propozycja Kupującego staje się nową Ofertą w ramach Negocjacji.

W Formularzu Negocjacyjnym dotyczącym Oferty na dany Produkt z Zamówienia przedstawionej przez Sprzedającego Kupujący ma również możliwość zaakceptowania jej bez żadnych modyfikacji. Wówczas przekształca się ona w Umowę.

Kupujący ma możliwość zaakceptowania bez modyfikacji wszystkich warunków zakupu Produktów dodanych do Zamówienia, z najkorzystniejszego dla niego Oferty poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj warunki”. Kliknięcie przez Kupującego przycisku „Akceptuj warunki” sprawia, że w Zakładce Umowy wygenerowane zostają odrębne Umowy dotyczące Produktów z Zamówienia.

Sprzedający ma dostęp do Zamówień innych Użytkowników, odpowiadających Produktom zamieszczonym przez niego na Rynku. Zamówienia na Produkty Sprzedającego dostępne są w dziale „Zamówienia na Moje Produkty” w zakładce Zamówienia.

Sprzedający uzyskuje informacje, jaka ilość Produktu zamieszczonego przez niego na Rynku jest zamawiana oraz za jaką maksymalną Cenę netto Kupujący gotów jest nabyć Produkt.

Sprzedający po kliknięciu przycisku „Składam ofertę” ma możliwość rozpoczęcia Negocjacji na zamieszczone przez siebie na Rynku Produkty, dodane do danego Zamówienia. Kliknięcie przycisku „Składam ofertę powoduje przeniesienie do Formularza Negocjacyjnego. W ramach powyższego Formularza Sprzedający ma możliwość prowadzenia Negocjacji na zasadach opisanych w § 6 pkt 5 - 22 niniejszego Regulaminu, z tym że System w sposób automatyczny generuje treść oferty obejmującą Ilość Produktu (maksymalna ilości Produktu, którą posiada Sprzedający oraz Cenę Produktu (cena maksymalna netto wskazana przez Kupującego). Sprzedający ma możliwość modyfikacji tych wartości.

Sprzedający ma możliwość sprawdzenia ilości posiadanego przez siebie Produktu poprzez kliknięcie przycisku „na stanie” właściwego dla danego Produktu z Zamówienia.

Kupujący może otrzymać od Sprzedającego, którego Ogłoszenie odpowiada złożonemu Zamówieniu Ofertę dotyczącą danego Produktu. Informacja o otrzymaniu Oferty dostępna jest dla Kupującego w zakładce dotyczącej konkretnego Zamówienia. Ofertę złożoną w ramach Zamówienia można zaakceptować jedynie z poziomu Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „akceptuj warunki”.

Jeśli zamawiana przez Kupującego ilość Produktu jest większa niż ilość tego Produktu dostępna u danego Sprzedającego, Zamówienie zostaje uzupełnione o brakującą ilość Produktu dostępną u innych Sprzedających.


§ 13) REKLAMYReklamy są usługą dostępną dla każdego Użytkownika Aktywnego, jednak Reklama konkretnego Produktu znajdującego się na Rynku może zostać zamieszczona jedynie przez Użytkownika, który posiada dostęp do Konta w wersji Premium.

Reklamy umożliwiają Użytkownikowi Aktywnemu przekazanie innym Użytkownikom Serwisu informacji rynkowych, w tym informacji o Produktach zamieszczonych na Rynku.

Reklama Produktu widoczna jest dla innych Użytkowników Aktywnych na stronie głównej Serwisu, to jest www.targiem.pl

Usługa Reklam dostępna jest dla Użytkownika Aktywnego w zakładce Moje Reklamy w dziale Mój Profil.

Utworzenie Reklamy może nastąpić poprzez wybranie z listy Produktów zamieszczonych przez Użytkownika Aktywnego na Rynku tego Produktu, którego dotyczyć na Reklama („wybierz z Produktu”) lub poprzez dodanie nowego Produktu bezpośrednio w zakładce Moje Reklamy, który dotychczas nie był zamieszczony na Rynku („dodaj ręcznie”).

Utworzenie Reklamy Produktu, który dotychczas nie był zamieszczony na Rynku nie powoduje zamieszenia Produktu na Rynku. Produktu powyższego nie można wyszukać za pomocą Wyszukiwarki Ogłoszeń.

Utworzenie Reklamy Produkty zamieszczonego na Rynku przez Użytkownika Aktywnego posiadającego Konto w wersji Premium nastąpić może również poprzez kliknięcie przycisku „stwórz reklamę” właściwego dla danego Produktu z listy w zakładce Moje Ogłoszenia, w dziale Mój Profil.

Użytkownik zobowiązany jest do tworzenia Reklam nienaruszających powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub praw osób trzecich.

Płatności za Reklamy w Serwisie realizowane są za pośrednictwem systemu PayPal będącego operatorem płatności.

Każda z Reklam utworzonych przez Użytkownika Aktywnego musi zostać opłacona w ciągu 15 minut od jej utworzenia. W przypadku nieopłacenia Reklamy przed upływem 15 minut od jej utworzenia zostaje ona usunięta z zakładki Moje Reklamy i nie jest uwzględniana przez Serwis przy ustalaniu Cen innych Reklam. Opłacona przez Użytkownika kwota nie jest zwracana Użytkownikowi, nawet jeśli usunie on Reklamę.

Cena Reklamy uzależniona jest od kolejności, w jakiej została opłacona przez Użytkownika. Serwis porządkuje Reklamy wszystkich Użytkowników Aktywnych chronologicznie od opłaconych najwcześniej, do opłaconych najpóźniej. Cena Reklam opłaconych najwcześniej jest najniższa. Cena każdej kolejnej Reklamy jest wyższa od Ceny Reklamy opłaconej wcześniej.

Opłacenie Reklamy w Serwisie sprawia, iż jest ona widoczna na stronie głównej Serwisu dla innych Użytkowników Aktywnych przez czas pozostały do końca dnia miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło opłacenie Reklamy. Każdego pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następuje reset cen Reklam. Wszystkie Reklamy opłacone przez Użytkowników Aktywnych w poprzednim miesiącu kalendarzowym zostają usunięte.

Użytkownik Aktywny posiada podgląd wszystkich Reklam opłaconych przez innych Użytkowników w zakładce Moje Reklamy.

Użytkownik Aktywny ma możliwość modyfikacji treści Reklamy poprzez kliknięcie przycisku „edytuj” właściwego dla danej Reklamy w zakładce Moje Reklamy. Modyfikacja treści Reklamy nie ma wpływu na Cenę Reklamy oraz jej widoczność na stronie głównej Serwisu.

Użytkownik Aktywny ma możliwość usunięcia opłaconej już Reklamy, poprzez kliknięcie przycisku „usuń” właściwego dla danej Reklamy w zakładce Moje Reklamy. Kwota opłacona przez Użytkownika za zamieszczenie danej Reklamy nie jest mu zwracana nawet jeśli usunięcie nastąpi przed końcem miesiąca kalendarzowego, w którym opłacono Reklamę.


§ 14) PŁATNOŚCI W SERWISIEUtworzenie w Serwisie Konta Użytkownika Nieaktywnego ma charakter bezpłatny.

Aktywacja Konta Użytkownika Aktywnego wykonywana jest ręcznie przez Administratora po uznaniu na rachunku bankowym Administratora Przelewu Weryfikacyjnego na kwotę pieniężną wyrażoną w złotych, wskazaną przez Administratora i weryfikacji przez niego danych podanych w tytule Przelewu.

Uiszczenie kwoty pieniężnej za pośrednictwem Przelewu Weryfikacyjnego umożliwia Użytkownikowi Aktywnemu dostęp do Usług Premium Serwisu przez okres jednego miesiąca, liczonego od utworzenia w Serwisie Konta Użytkownika Nieaktywnego.

Płatności dodatkowe w Serwisie, umożliwiające dostęp do usług Premium wykonywane są za pośrednictwem systemu PayPal, będącego operatorem płatności. Informacja o wysokości opłaty za dany wariant dostępu czasowego dostępna jest dla Użytkownika Aktywnego po kliknięciu przycisku „Kup Konto Premium”, dostępnego w zakładce Moje Konto.

Opłaty za dostęp do Usług Premium wyrażone są w złotych i obejmują następujące warianty dostępu czasowego:

dostęp na 24 godziny, liczone od momentu uzyskania dostępu do usługi
dostęp na miesiąc, liczony od momentu uzyskania dostępu od usługi
dostęp na rok, liczony od momentu uzyskania dostępu do usługi

Płatności za Reklamy realizowane są za pośrednictwem systemu PayPal, będącego operatorem płatności. Każda z Reklam utworzonych przez Użytkownika Aktywnego musi zostać opłacona w ciągu 15 minut od jej utworzenia. W przypadku nieopłacenia Reklamy przed upływem 15 minut od jej utworzenia zostaje ona usunięta z zakładki Moje Reklamy i nie jest uwzględniana przez Serwis przy ustalaniu Cen innych Reklam.

7.Cena Reklamy uzależniona jest od kolejności, w jakiej została opłacona przez Użytkownika. Serwis porządkuje Reklamy wszystkich Użytkowników Aktywnych chronologicznie od opłaconych najwcześniej, do opłaconych najpóźniej. Cena Reklam opłaconych najwcześniej jest najniższa. Cena każdej kolejnej Reklamy jest wyższa od Ceny Reklamy opłaconej wcześniej.

Opłata uiszczona przez Użytkownika Aktywnego za zamieszczenie Reklamy na charakter bezzwrotny.

Za pośrednictwem Serwisu nie są dokonywane jakiekolwiek płatności wynikające z Umów zawieranych przez Użytkowników. Serwis nie zapewnia Użytkownikom funkcjonalności w realizacji powyższych płatności. Sposób dokonania płatności w związku z Umową zawartą przez Użytkowników wynika wyłącznie z indywidualnych ustaleń czynionych między Użytkownikami.


§ 15) PREMIE I REKOMENDACJEUżytkownik Aktywny ma możliwość uzyskania premii, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeśli z jego polecenia zostało utworzone przez nowego Użytkownika nowe Konto i Użytkownik ten został pozytywnie zweryfikowany przez Administratora, a następnie, po aktywowaniu Konta, wykupił dostęp do niego w wersji Premium (Rekomendacje).

Premia przysługuje Użytkownikowi Aktywnemu w sytuacji, gdy nowo założone Konto nowego Użytkownika jest pierwszym Kontem, do którego przypisany jest dany Numer NIP.

W przypadku utworzenia przez nowego Użytkownika Konta w Serwisie i przekształcenia go w Konto Użytkownika Aktywnego, Użytkownik Aktywny, z którego polecenia nowy Użytkownik utworzył Konto w Serwisie, otrzymuje premię w wysokości odpowiadającej pełnej wartości przelewu weryfikacyjnego dokonanego przez nowego Użytkownika.

W przypadku wykupienia przez nowego Użytkownika Konta w wersji Premium po raz pierwszy, Użytkownik Aktywny, z którego polecenia nowy Użytkownik utworzył Konto w Serwisie, otrzymuje premię w wysokości odpowiadającej 50% wartości opłaty aktywacyjnej dokonanej przez nowego Użytkownika przy wykupieniu przez niego po raz pierwszy dostępu do Konta w wersji Premium.

W przypadku wykupienia przez nowego Użytkownika Konta w wersji Premium po raz drugi i każdy kolejny, Użytkownik Aktywny, z którego polecenia nowy Użytkownik utworzył Konto w Serwisie, otrzymuje premię w wysokości odpowiadającej 10% wartości opłaty aktywacyjnej dokonanej przez nowego Użytkownika przy wykupieniu przez niego po raz drugi i każdy kolejny dostępu do Konta w wersji Premium.

Użytkownik Aktywny, z którego polecenia może dojść do utworzenia nowego Konta przez nowego Użytkownika wprowadza numer NIP, numer telefonu oraz adres Email nowego Użytkownika, który utworzy Konto się z jego polecenia, w formularzu dostępnym w zakładce „Rekomendacje”.

Wprowadzenie nowego Numeru NIP, Numeru GSM oraz adresu Email nowego Użytkownika, który utworzy Konto z jego polecenia następuje poprzez kliknięcie przycisku „dodaj nową firmę” i wprowadzenie danych w formularzu. Wskazanie adresu Numeru NIP, Numeru GSM oraz adresu Email, przy użyciu których dojdzie do założenia nowego Konta przez nowego Użytkownika jest warunkiem otrzymania premii.

Po wprowadzeniu Numeru NIP, Numeru GSM oraz adresu Email nowego Użytkownika Użytkownik Aktywny ma dostęp do zamieszczonej przez siebie treści („pogląd”) oraz ma możliwość jej edytowania („zmień”) lub usunięcia („usuń”).

Premie opisane w punktach 1-8 niniejszego paragrafu przysługiwać będą Użytkownikowi Aktywnemu wyłącznie, jeżeli nowy Użytkownik, którego numer NIP odpowiada numerowi NIP wprowadzonemu przez Użytkownika Aktywnego utworzy Konto w Serwisie w ciągu miesiąca od wprowadzenia numer NIP przez Użytkownika Aktywnego, wykorzystując w procesie Tworzenia Konta Numer GSM oraz adres Email wskazane w formularzu Rekomendacji.

Numer NIP wprowadzany przez Użytkownika Aktywnego nie może być Numerem NIP przypisanym do Użytkownika Aktywnego posiadającego już Konto w Serwisie.

W ciągu jednego miesiąca Użytkownik Aktywny ma możliwość wprowadzenia w ramach Rekomendacji maksymalnie 100 Numerów NIP.

Użytkownik Aktywny, który wprowadził Numer NIP nowego Użytkownika, który utworzył Konto z jego polecenia, uzyskiwał będzie informację o wysokości premii przysługującej mu zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

Informacja o wysokości przysługującej Użytkownikowi Aktywnemu premii dostępna jest dla niego w zakładce „Rekomendacje”.

Administrator zobowiązuje się do wypłaty premii Użytkownikowi Aktywnemu, zgodnie z ustaleniami poczynionymi indywidualnie z Użytkownikiem Aktywnym i po wystawieniu przez niego faktury VAT ze wskazaniem Administratora jako Nabywcy - Usługobiorcy, z zastrzeżeniem, iż w zakładce „Rekomendacje” dostępna będzie dla Użytkownika Aktywnego faktura pro forma, w której treści jako Sprzedawca – Usługodawca wskazany będzie dany Użytkownik Aktywny, a jako Nabywca – Usługobiorca wskazany będzie Administrator.


§ 16) USTAWOWE I UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWYNiniejszy paragraf Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte dotyczą prawa odstąpienia od umowy, które przysługuje wyłącznie:

a) Konsumentom zawierającym na odległość Umowy z innymi Użytkownikami Aktywnymi korzystającymi z Serwisu jako przedsiębiorcy;
b) osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, które jako osoba fizyczna zawierają Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta).

Podmiot opisany w pkt 1 niniejszego Paragrafu, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 11 niniejszego paragrafu Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedającym powinno zostać złożone bezpośrednio u danego Sprzedającego np. korzystając z jego danych kontaktowych zamieszczonych w Serwisie lub Umowie.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument i Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wynikający z Ustawy o Prawach Konsumenta termin 14-dniowy może zostać wydłużony, jeśli wynikać to będzie z postanowień Umowy zawartej przez Strony, w szczególności, jeśli dłuższy termin udzielony zostanie przez Sprzedającego.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez podmiot opisany w punkcie 1 niniejszego paragrafu lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:
(1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części;
(2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
b) w przypadku pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez podmiot opisany w punkcie 1 niniejszego paragrafu zwrócić podmiotowi opisanemu w punkcie 1 niniejszego paragrafu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez podmiot opisany w punkcie 1 niniejszego paragrafu sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły dostępny sposób dostawy).

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył podmiot opisany w punkcie 1 niniejszego paragrafu, chyba że podmiot ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od podmiotu opisanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od podmiotu do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez podmiot dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Podmiot opisany w punkcie 1 niniejszego paragrafu ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Podmiot opisany w punkcie 1 niniejszego paragrafu powinien zwrócić Produkt Sprzedającemu, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na Umowie lub zamieszczonych w Serwisie, chyba że Sprzedający wskaże podmiotowi inny adres do zwrotu po otrzymaniu jego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Podmiot opisany w punkcie 1 niniejszego paragrafu ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez podmiot opisany w punkcie 1 niniejszego paragrafu od Umowy, które obowiązany jest ponieść podmiot:

a) Jeżeli podmiot opisany w punkcie 1 niniejszego paragrafu wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny u Sprzedającego w chwili zakupu, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu podmiotowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
b) Podmiot opisany w punkcie 1 niniejszego paragrafu ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu;
c) W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie podmiotu opisanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, podmiot, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie Ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli Cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi opisanemu w punkcie 1 niniejszego paragrafu m. in. w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą podmiotu, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
(2) w której Cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji podmiotu opisanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których Cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
(8) w której podmiot opisany w punkcie 1 niniejszego paragrafu wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania podmiot żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
(11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą podmiotu opisanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Niniejszy paragraf oraz zawarte w nim postanowienia nie dotyczą w szczególności:

a) osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które jako osoba fizyczna zawierają Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla nich charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
b) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, stowarzyszeń rejestrowych, fundacji;
c) spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek komandytowo – akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółek akcyjnych w organizacji.

Przyznanie podmiotom opisanym w punkcie 13 niniejszego paragrafu prawa do odstąpienia od Umowy następuje na zasadzie swobody umów i może nastąpić w zawartej przez strony Umowie, niezależnie od formy, w jakiej Umowa zostaje zawarta, w tym w formie korespondencji elektronicznej. Konieczne jest jednak określenie terminu, w jakim prawo to powinno być zrealizowane. Termin do odstąpienia od Umowy upływać może zarówno przed, jak i po wykonaniu Umowy.

Prawo do odstąpienia od Umowy dla podmiotów opisanych w punkcie 13 niniejszego paragrafu przysługiwać może jednej lub obu stronom Umowy. Zastrzeżenie prawa do odstąpienia od Umowy nie musi nastąpić w momencie zawarcia Umowy.


§ 17) REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY


1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z Umową Kupujący powinien składać bezpośrednio u danego Sprzedającego, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w otrzymanym potwierdzeniu zawarcia Umowy oraz na Koncie Sprzedającego w Serwisie.

Prawa i obowiązki Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta względem Sprzedającego dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.

Sprzedający obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów, w tym przepisów mających na celu ochronę praw Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta oraz jego prawa do reklamacji i odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach wskazanych w Ustawie o Prawach Konsumenta.

Sprzedający odpowiedzialny jest względem Kupującego, jeśli sprzedana rzecz ma wadę (rękojmia). Kupujący może zgłosić wadę Sprzedającemu i skorzystać z rękojmi tylko w sytuacji, gdy wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy. W przypadku stwierdzenia wady Kupujący może żądać: obniżenia ceny, naprawy, wymiany lub odstąpienia od umowy.

W przypadku złożenia reklamacji przez Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta Sprzedający musi ustosunkować się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

W przypadku Produktów opisanych jako używane bądź niepełnowartościowe (przedmiotów kolekcjonerskich lub antykwarycznych), Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt zgodny z opisem na stronie oferowanego Produktu, w tym w szczególności, Produkt wolny od wad innych jak ta wskazane w opisie Produktu, o których Kupujący został poinformowany przed dokonaniem zakupu.

W przypadku Produktów oznaczonych na stronach Serwisu jako używane bądź niepełnowartościowe, przy których znajduje się dokładny opis Produktów wraz z opisem wad tych Produktów, Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy, zgodnie z art. 557 § 1 Kodeksu cywilnego.

W przypadku Kupujących nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta, Strony Umowy mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć.

9.Przy sprzedaży między Przedsiębiorcami, Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.


§ 18) ZGŁASZANIE REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA SERWISUUsługa zgłaszania Reklamacji dotyczących działania Serwisu dostępna jest dla wszystkich Użytkowników Aktywnych.

Użytkownik Aktywny może złożyć Reklamację za pośrednictwem Formularza Reklamacyjnego, dostępnego w zakładce Moje Zgłoszenia lub jeżeli skorzystanie z Formularza Reklamacyjnego nie jest możliwe, w formie wiadomości mailowej przesłanej na adres: support@targiem.pl

W Formularzu Reklamacyjnym Użytkownik opisuje zaistniały problem, dotyczący funkcjonowania Serwisu. Administrator zaleca podanie w Formularzu Reklamacyjnym: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, oczekiwań Użytkownika, danych kontaktowych Użytkownika składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecania i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Zgłoszenie wysłane za pośrednictwem Formularza Reklamacyjnego przesyłane jest Administratorowi. Administrator udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne przesłane za pośrednictwem Formularza Reklamacyjnego lub wysłane na adres mailowy opisany w punkcie 2 niniejszego paragrafu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zgłoszenia Reklamacyjnego.

Odpowiedź na zgłoszenie wysłane za pośrednictwem Formularza Reklamacyjnego wysyłana jest Użytkownikowi za pośrednictwem wewnętrznego komunikatora Serwisu i dostępna w zakładce Wiadomości. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne wysłane na adres mailowy wskazany w punkcie 2 niniejszego paragrafu przesyłana jest na adres mailowy Użytkownika, z którego wysłał on zgłoszenie reklamacyjne.

Za pośrednictwem Formularza Reklamacyjnego nie mogą być przesyłane zastrzeżenia Użytkowników dotyczące działań podejmowanych przez innych Użytkowników w związku z prowadzonymi Negocjacjami, zastrzeżenia związane z realizacją Umów zawartych z innymi Użytkownikami, zastrzeżenia dotyczące realizacji płatności na podstawie zawartych Umów, ani też wszelkie inne zastrzeżenia, które dotyczą realizacji zawartych przez Użytkowników Umów. Zgłoszenia dotyczące zagadnień opisanych w niniejszym punkcie nie są rozpatrywane przez Administratora.

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Produktu, który stał się przedmiotem Umowy lub realizacja samej Umowy składane mogą być wyłącznie bezpośrednio Sprzedającemu lub Kupującemu będącemu stroną tej Umowy, z wykorzystaniem danych kontaktowych uzyskanych po zawarciu Umowy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w związku ze zgłoszeniem reklamacji związanej z Produktem będącym przedmiotem Umowy, ani też sposobem rozpatrzenia powyższej reklamacji.

Podstawa i zakres odpowiedzialności stron Umowy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnym.


§ 19) PRAWA AUTORSKIE DO SERWISUPrawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenia Administrator posiada i objęte są ochroną przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

Serwis stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować (tłumaczenia kodu źródłowego), dezasemblować (odtwarzania kodu źródłowego) lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

Znaki handlowe Użytkownika oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownik zamieszczający w Serwisie treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach Serwisu. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Administratorowi w związku z naruszeniem jej praw na skutek zamieszczenia określonych treści przez Użytkownika w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest pomóc Administratorowi w wyjaśnieniu sytuacji oraz zwolnić Administratora od wszelkich roszczeń i odpowiedzialności za dokonane przez Użytkownika naruszenia.

Z chwilą zamieszczenia przez Użytkownika w Serwisie treści, do których prawa autorskie lub inne wymagane prawem zezwolenia przysługują Użytkownikowi, udzielona zostaje Administratorowi nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (lecz nie krócej niż przez czas trwania umowy o korzystanie z usług Serwisu) na następujących polach eksploatacji:
a) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, dla celów prawidłowego świadczenia Usług na rzecz wszystkich Użytkowników Serwisu oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Serwisu za pośrednictwem profili Serwisu w mediach społecznościowych;
b) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach niezbędne jest ich zwielokrotnienie;
c) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony Serwisu oraz w mediach społecznościowych Serwisu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.


§ 20) DOSTĘP DO DANYCH SERWISUAdministrator i Użytkownicy podczas korzystania z Serwisu mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Użytkownicy dostarczają na potrzeby korzystania z Serwisu lub które są generowane w wyniku korzystania przez nich z Serwisu:

a) Gość: dane ogólnodostępne w Serwisie podczas jego przeglądania;
b) Użytkownik Nieaktywny: dane takie jak w § 20 pkt 1 lit. a) powyżej, a dodatkowo informacje podane przez siebie dobrowolnie w trakcie korzystania z Serwisu (w tym informacje udostępnione w ramach Konta), informacje o Produktach zamieszczonych na Rynku;
c) Użytkownik Aktywny nieposiadający Konta w wersji Premium: dane takie jak w § 20 pkt 1 lit a) i b) powyżej, a dodatkowo informacje udostępnione przez siebie i innych Użytkowników w ramach Negocjacji, informacje o Umowach zawartych z innymi Użytkownikami i o treści tych Umów, w tym danych Użytkowników będących Stroną Umowy, informacje o Wiadomościach otrzymywanych od innych Użytkowników, informacja o wysokości premii przysługującej mu w związku z Rekomendacjami;
d) Użytkownik Aktywny posiadający Konto w wersji Premium: dane takie jak w § 20 pkt 1 lit a) – c) powyżej, a dodatkowo informacje o Produktach zamieszczonych przez siebie na Rynku oraz danych podanych przez innych Użytkowników, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, to jest nazwy, adresu, Numeru NIP lub Numeru KRS;
e) Administrator: posiada dostęp do wszystkich danych udostępnianych i generowanych przez każdego Użytkownika korzystającego z Serwisu, w tym również takich, do których dostęp posiadają wszyscy Użytkownicy Aktywni;

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Administrator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy są Użytkownicy będący stronami Umowy. Użytkownicy, którzy przetwarzają dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Serwisu, są zobowiązani przetwarzać je zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, do których dostęp uzyskają za pomocą Serwisu i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do korzystania z Serwisu i jego Usług, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.


§ 21) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓWNiniejszy paragraf 21 Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i wiążą Użytkownika niebędącego Konsumentem, a także niebędącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

Administratorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Administratora.

Administrator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. przerwy w dostawie prądu lub dostępie do Internetu, włamania hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Administratora.

Administrator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Administratorowi przez takiego Użytkownika opłat za korzystanie z Serwisu, a w każdym razie nie więcej niż do kwoty pięciuset złotych. Administrator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.


§ 22) POSTANOWIENIA KOŃCOWESerwis jest w fazie testowej i właściciel nie odpowiada za możliwe straty z tytułu błędów działania konkretnych funkcjonalności.

Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, zmiany zakresu lub formy świadczenia usług elektronicznych, dodania nowych usług elektronicznych, dodania nowych, płatnych usług lub wprowadzenia odpłatności za usługi dotychczas bezpłatne, konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu przed oszustami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa, zmiany danych Administratora – w zakresie w jakim wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian taryfy opłat za korzystanie w usług Serwisu wskazanych w niniejszym Regulaminie, bez podania przyczyny, w szczególności ze względu na inflację.

Okres powiadomienia o proponowanych zmianach, o których mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu Regulaminu przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8 niniejszego paragrafu Regulaminu. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Administratorem przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta), zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Użytkownik może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku gdy zmiana Regulaminu ma skutkować podniesieniem lub wprowadzeniem nowych opłat za korzystanie z Serwisu, Użytkownik będący przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma także prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte, wykonane i realizowane Umowy.

Administrator może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu Regulaminu, w przypadku, gdy Administrator:

podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;

musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu, w tym Usług i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

W przypadkach, o których mowa pkt. 8 niniejszego paragrafu Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Administrator.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Załącznik nr 1
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat (nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, adres faksu lub e-mail)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym() odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzecz()/umowy dostawy następujących rzeczy()/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi (*)
Data zawarcia Umowy/Odbioru:
….………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres Konsumenta/Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………… …………………………
Data Podpis
(tylko gdy formularz wysyłany jest w wersji papierowej)
(*) Niepotrzebne skreślić