Polityka prywatności

Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu www. targiem.pl oznacza akceptację treści poniższych warunków Polityki Prywatności.

§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. 1. Poniższa Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych przekazanych przez Gości i Użytkowników oraz plików cookies, a także innych technologii wykorzystywanych w Serwisie www. targiem.pl.

 2. 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, a każdego Gościa i Użytkownika serwisu obowiązuje znajomość aktualnej Polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie lub rozwój Serwisu.

 3. 3. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: support@targiem.pl

§2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. 1. Serwis/Portal– serwis internetowy „Targiem.pl” znajdujący się pod adresem internetowym www. targiem.pl, na który składa się Usługa Darmowa oraz Usługa Płatna zdefiniowane w Regulaminie dostępnym pod adresem : regulamin
 2. 2. Administrator– właściciel Serwisu targiem.pl tj. Michał Brzeziński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „domainarchitecture. art - MICHAŁ BRZEZIŃSKI”, ul. Macieja Rataja 110D lok. 2, 92-637 Łódź, NIP: 8291529961, REGON: 473299863.

 3. 3. Dane Osobowe – w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 1) RODO, dane osobowe są to informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do doręczenia, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies, oraz innej, podobnej technologii.

 4. 4. Gość– osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nieposiadająca Konta w Serwisie lub do niego niezalogowana.

 5. 5. Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu po zalogowaniu na Konto, a tym samym prowadząca działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub innej formie prowadzenia działalności przewidzianej w polskim prawie bądź uprawniona do reprezentacji i działania w imieniu przedsiębiorcy.

 6. 6. Konto– zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje o jego aktywności w Serwisie, w tym informacje podawane przez Użytkownika w Serwisie, dane Użytkownika i jego unikalny identyfikator sesji (UUID), zaimportowane produkty, lista jego opublikowanych ofert i złożonych zamówień, zbiór wygenerowanych dla Użytkownika umów, zbiór jego zweryfikowanych kontaktów, lista wiadomości (napisanych i otrzymanych) oraz lista zgłoszeń reklamacyjnych.

 7. 7. CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi z wyłączeniem rolników indywidualnych, wraz z ewentualnymi adnotacjami o ich uczestnictwie w spółkach cywilnych, utworzony w 2011 roku.

 8. 8. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy– rodzaj rejestru publicznego, prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.

§3. DANE OSOBOWE
 1. 1. Administrator oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w ramach Serwisu podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwala na to ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i niniejsza Polityka prywatności, chyba że Gość lub Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie. Dane osobowe przetwarzane na zasadach określonych niniejszą Polityką prywatności będą dotyczyć wyłącznie osób fizycznych działających w imieniu przedsiębiorcy zarejestrowanego w rejestrze CEIDG lub KRS, dokonującego rejestracji Konta oraz korzystającego z funkcjonalności Serwisu.
 2. 2. Gość i Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w procesie zakładania Konta. Tymi danymi są: adres skrzynki e-mail, numer telefonu oraz Numer Identyfikacji Podatkowej przedsiębiorstwa, w imieniu, którego działa osoba fizyczna. Administrator zastrzega sobie możliwość wykorzystania tych danych celem weryfikacji w publicznych rejestrach tj. CEIDG oraz KRS, również za pośrednictwem innych podmiotów, co jest niezbędne do rozpoczęcia realizacji usług świadczonych w Serwisie i zapobiegania naruszeniom prawa, w tym dotyczących podszywania się pod inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

 3. 3. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług przewidzianych w Serwisie, w szczególności możliwości utworzenia i utrzymywania Konta. Podanie danych jest niezbędne dla utworzenia i korzystania z funkcjonalności Konta. Dane będą przetwarzane w szczególności w następujących celach:

- weryfikacji podanych danych z danymi dotyczącymi przedsiębiorcy zawartymi w CEIDG (dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych) lub KRS (dla spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek akcyjnych, spółek z. o. o. , spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych), przy czym w tym zakresie Administrator zastrzega możliwość weryfikacji dodatkowo takich danych jak numer rachunku bankowego należący do przedsiębiorcy,

- nawiązywania kontaktu mailowego Użytkownika z Administratorem Serwisu i uzyskania unikalnego identyfikatora sesji (UUID) tzw. linku jednorazowego, który pozwala na zalogowanie do Konta po uprzednim wpisaniu jednorazowego kodu logowania otrzymanego w wiadomości SMS,

- przesyłania wiadomości tekstowych SMS zawierających jednorazowy kod logowania na numer wskazany podczas rejestracji Konta przez Użytkownika celem zalogowania się do Konta w imieniu danego przedsiębiorcy, do którego Konta numer telefony jest przypisany,

- przesyłania powiadomień dotyczących Serwisu na skrzynkę mailową Użytkownika m. in. dotyczących otrzymywanych wiadomości, potwierdzeń zawartych umów, wystawionych faktur pro-forma, rozpatrzonych reklamacji i innych.

 1. 4. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Gościa i Użytkownika, o jakiej mowa w art. 6 ust 1 lit a), a w zakresie, w jakich dane dotyczą realizacji umowy podstawę stanowi art. 6 ust 1 lit b) RODO. Ponadto podstawę mogą stanowić art. 6 ust 1 lit c) (realizacja prawnie nałożonego obowiązku), art. 6 ust 1 lit d) (ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust 1 lit f) (przetwarzanie w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią). Zgoda wyrażana jest ponadto poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji Konta w Serwisie. Na tej samej stronie Administrator umożliwia zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.
 2. 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, z wykorzystaniem których Administrator realizuje umowę o świadczenie usług elektronicznych tj. operatorowi usługi płatniczej, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne związane z obsługą Serwisu, zewnętrzną księgową, podmiotom weryfikującym dane zawarte w rejestrach CEIDG oraz KRS. Ponadto dane Gościa i Użytkownika mogą być przekazane upoważnionym organom jeśli te zwrócą się o przekazanie takich danych.

 3. 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, w szczególności do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 4. 7. Dane przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji księgowej potwierdzającej fakt zawarcia i realizacji usługi, a ponadto do czasu utrzymywania przez Użytkownika jego Konta.

 5. 8. Gość i Użytkownik ma prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania czy żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 6. 9. Gość i Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych przez Administratora.

 7. 10. Gościowi i Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Gościa i Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, jeżeli Gość lub Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził. Gość i Użytkownik ma prawo do przeniesienia jego danych osobowych i wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do polskiego organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 8. 11. Podanie danych przez Gościa podczas rejestracji Konta i Użytkownika podczas rejestracji i logowania do Konta ma charakter dobrowolny, jednakże Administrator zastrzega, iż niepodanie danych wymaganych podczas procesu rejestracji może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą utworzenie Konta, a więc korzystania z głównej funkcjonalności Serwisu. Gość i Użytkownik oświadcza, iż podane dane są prawdziwe i zgodne z informacjami zawartymi w publicznych rejestrach bazy danych o przedsiębiorcach oraz, że oświadcza, że jest osobą uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa, którego te dane dotyczą.

 9. 12. Gość i Użytkownik podając swoje dane zgadzają się na ich przetwarzanie w celach realizacji usług świadczonych przez Administratora, w szczególności utworzenia i utrzymywania Konta.

 10. 13. Dane osobowe Gościa i Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony jednak nie dłużej niż do czasu zakończenia działalności Serwisu lub cofnięcia przez Użytkownika lub Gościa zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

 11. 14. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 12. 15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych w Serwisie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie danych przez osobę do tego nieuprawnioną w imieniu przedsiębiorstwa, dla którego ma być założone Konto.

§4. PLIKI COOKIES
 1. 1. Serwis www. targiem.pl może zbierać informacje w sposób automatyczny.

 2. 2. Pliki Cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.

 3. 3. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Gościa i Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Gościa i Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Goście i Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- zapewnienia bezpieczeństwa w transakcji płatniczej realizowanej w Serwisie;

- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu pozwalającej na korzystanie z Konta.

 1. 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Gościa i Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Gościa lub Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Gościa lub Użytkownika.
 2. 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

- pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Gościa/Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Gościa/Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Gość/Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. ;

 1. 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Gościa/Użytkownika. Goście/Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Gościa/Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. 7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

 3. 8. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informacje o przykładowych opcjach edytowania w popularnych przeglądarkach są dostępne:

- dla Mozilla Firefox pod adresem: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

- dla Internet Explorer pod adresem: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

- dla Google Chrome pod adresem: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 1. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych w Serwisie. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane nieprawidłowym działaniem Serwisu spowodowane zmianą ustawień przez Gościa/Użytkownika.